e-villamos online szaklap

Jelöltállítási felhívás a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi tisztújításához

| | |  0 | |

Jelöltállítási felhívás a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi tisztújításához

A kamarai törvény, valamint a hatályos Alapszabály értelmében a Magyar Mérnöki Kamara 2021. folyamán tisztújító küldöttgyűlést tart. A jelölési folyamat lebonyolítása az Országos Választási Jelölőbizottság feladata, mely 2020. december 4-én közzétette az alábbi jelöltállítási felhívását.

E Választási Jelölőbizottságot az Alapszabály 4.3.3.a) pontja értelmében a Küldöttgyűlésnek a tisztújító küldöttgyűlést követő évben kell létrehoznia, mely a 2018. május 12-én megtartott MMK Küldöttgyűlésen választással megtörtént. A jelenleg hatályos Választási Jelölőbizottság személyi összetétele az alábbi: elnöke: Dr. Kukai Tibor, tagjai: Bodor Dezső, Dezső Zsigmond, Kun Gábor, Lucz Géza, Dr. Metzing Ferenc és Schulek János.

Az Alapszabály 4.3.4.b) pontja az alábbi előírást tartalmazza:

„A Választási Jelölőbizottság írásban, legalább két hónapos határidő tűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a tisztújító küldöttgyűlés előtt legalább öt hónappal…”...”. A jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölteknek a jelölés tárgyát képező – több tisztségre történő jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatának mintaszövegét (a továbbiakban: nyilatkozatminta). A jelöltállítási felhívást és a nyilatkozatmintát a választási bizottság a Kamara honlapján is közzéteszi.”

Az Országos Választási Jelölőbizottság jelen felhívásában eleget tesz a fent idézett alapszabályi előírásnak és ezennel felhívja a tisztelt területi kamarákat és szakmai tagozatokat a jelöltállításra. A jelöltállításra tűzött határidő kettő hónap, tehát a területi kamaráknak és a szakmai tagozatoknak 2021. február 05-ig kell benyújtaniuk a Választási Jelölőbizottság részére a jelölésre vonatkozó területi kamarai, illetve szakmai tagozati határozatot, valamint az elfogadó nyilatkozatokat és a rövid bemutatkozásokat. A jelölő határozatot a Választási Jelölőbizottságnak határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozat és a 4.3.4.f) pont szerinti mellékletei hiánytalanul 2021. február 05-ig postai küldeményként feladásra kerültek az MMK 1117 Budapest, Szerémi út 4. címre és ezzel egyidejűleg ezen okiratok elektronikus formátumban a valasztasi-bizottsag@mmk.hu e-mail címre megküldésre kerültek. Az MMK Alapszabály 4.3.4. e), eb) alpontja alapján a megjelölt 2021. február 5-i határidőt követően jelöltállításra – a 4.3.4.h) pont szerinti pótjelölés kivételével – nincs lehetőség.

Az elfogadó nyilatkozatmintát és a rövid bemutatkozáshoz készített formanyomtatványt jelen felhíváshoz csatoljuk. Elfogadó írásbeli nyilatkozatot és a rövid bemutatkozó nyomtatványt csak a területi kamarai és tagozati határozattal jelöltnek megválasztott személyeknek kell kitölteni.

A Választási Jelölőbizottság tisztelettel felhívja a területi kamarai és a szakmai tagozati elnökasszonyok és elnökurak figyelmét arra, hogy a tisztújítással kapcsolatos jelölés menetét az MMK jelenleg hatályos Alapszabályának előírásai, a területi kamarák alapszabálya, illetve a szakmai tagozatok ügyrendje szerint kell végrehajtani.

A jelölésre vonatkozó szabályokat az MMK honlapján megtalálható jelenleg hatályos Alapszabály 4.3 „A választás szabályai” főfejezete tartalmazza.

A sikeres jelölés lebonyolítása érdekében tisztelettel kérjük a területi kamarai és szakmai tagozati elnök asszonyokat és elnök urakat, hogy az Alapszabály előírásait alaposan tanulmányozzák át és mindenben a szerint járjanak el, mert a Választási Jelölőbizottságnak nincs mérlegelési lehetősége a jelölések elfogadására vonatkozóan, amennyiben azok nem az Alapszabályban foglaltak alapján történnek.

A teljes főfejezet szabályozza a jelölés és a választás menetét, de mégis néhány kiemelten fontos pontot az alábbiakban a jelen felhíváshoz idézünk:

4.3.4. A jelölés

 • a) A jelölésre a Kamara természetes személy tagjai jogosultak, akik ezt a jogukat, a Kamtv. határozathozatalra vonatkozó szabályai szerint, annak a területi kamarának, továbbá szakmai tagozatnak a saját választási szabályai keretében gyakorolják, amelynek tagjai.
 • b) A Választási Jelölőbizottság írásban, legalább két hónapos határidő tűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a tisztújító küldöttgyűlés előtt legalább öt hónappal. Amennyiben a tisztségviselő, bizottság tagja megbízatása nem a megbízatás időtartamának lejárta következtében szűnt meg, a Választási Jelölőbizottság írásban, 30 napos határidő tűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a küldöttgyűlés előtt legalább 60 nappal. A jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölteknek a jelölés tárgyát képező – több tisztségre történő jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatának mintaszövegét (a továbbiakban: nyilatkozatminta). A jelöltállítási felhívást és a nyilatkozatmintát a választási bizottság a Kamara honlapján is közzéteszi.
  • c) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kivételével minden területi kamara és minden szakmai tagozat ca) az elnöki tisztségre 1 jelöltet,
  • cb) az alelnöki tisztségre 1 jelöltet,
  • cc) az elnökségi tagnak 3 jelöltet,
  • cd) felügyelő bizottsági tagnak 2 jelöltet,
  • ce) etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 2 jelöltet

ajánlhat.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

 • a) az elnöki tisztségre 2 jelöltet,
 • b) az alelnöki tisztségre 2 jelöltet,
 • c) az elnökségi tagnak 6 jelöltet,
 • d) felügyelő bizottsági tagnak 4 jelöltet,
 • e) etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 4 jelöltet

ajánlhat.  

 • d) A jelöltállítás részletes szabályait a területi kamarák alapszabálya, illetve a szakmai tagozatok ügyrendje állapítja meg.
 • e) A területi kamarák és a szakmai tagozatok a Választási Jelölőbizottság b) pont szerinti jelöltállítási felhívásában rögzített határidőn belül nyújthatják be a Választási Jelölőbizottság részére a jelölésre vonatkozó területi kamarai, illetve szakmai tagozati határozatot, valamint az elfogadó nyilatkozatokat. ea) A jelölő határozatot határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozat és az f) pont szerinti mellékletei hiánytalanul a jelöltállítási felhívásban megjelölt határidő utolsó napjáig ajánlott postai küldeményként feladásra kerültek és ezzel egyidejűleg ezen okiratok elektronikus formában a jelöltállítási felhívásban megjelölt e-mail címre megküldésre kerültek.
 • eb) A jelöltállítási felhívásban megjelölt határidőt követően jelöltállításra – a h) pont szerinti pótjelölés kivételével – nincs lehetőség.
 • f) A Választási Jelölőbizottság a beérkezett jelölő határozatokat megvizsgálja és megállapítja azok érvényességét.
 • fa) A jelölés kizárólag akkor érvényes, ha a jelölő határozattal egyidejűleg a jelöltek – nyilatkozatmintának megfelelő – elfogadó nyilatkozata és rövid bemutatkozása is benyújtásra kerül a Választási Jelölőbizottság részére.
 • fb) Ha a Választási Jelölőbizottság a jelölés érvénytelenségét azért állapítja meg, mert a jelölő határozathoz nem csatolták az fa) pont szerinti mellékleteket vagy azok egyikét, a jelölő területi kamarát vagy szakmai tagozatot – legfeljebb nyolc napos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlás határidőben történő teljesítése esetén a jelölést úgy kell tekinteni, mintha azt eredetileg is hiánytalanul nyújtották volna be.

A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte, vagy a hiánypótlási felhívás hiányos teljesítése esetén a jelölést érvénytelennek kell tekinteni és a jelöltlista összeállítása során ezen jelölés nem vehető figyelembe.

 • g) A Választási Jelölőbizottság a határidőben beérkezett, érvényes jelöléseket összesíti és megállapítja az egyes tisztségekre jelöltek listáját az alábbiak szerint: ga) Elnökjelöltnek az tekinthető, akit összesen legalább 3 területi kamara és legalább 3 szakmai tagozat jelölt.
 • gb) Alelnökjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 2 szakmai tagozat jelölt. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara esetében az egyik alelnökjelöltnek az tekinthető, aki a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és akit egyúttal a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az országos kamara alelnökének jelölt.
 • gc) Elnökségi tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
 • gd) Felügyelő bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
 • ge) Etikai-fegyelmi bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 1 területi kamara és legalább 1 szakmai tagozat jelölt.
 • gf) Az elnökjelölt egyidejűleg alelnökjelöltnek és elnökségi tagjelöltnek, az alelnökjelölt egyidejűleg elnökségi tagjelöltnek is jelölhető, feltéve, ha a szükséges jelölést mindegyik jelölés vonatkozásában megkapta és a jelölt elfogadó nyilatkozata ennek elfogadását tartalmazza.

A Választási Jelölőbizottság felhívja a tisztelt területi kamarák és szakmai tagozatok figyelmét, az Alapszabály 4.3.4. g), gf) alpontjában foglaltakra, ami azzal jár, hogy az egy személy több tisztségre való jelölése a „legördülés” lehetősége révén beleszámít a 4.3.4. c) jelöltállítási keretszámba.

A Választási Jelölőbizottság tisztelettel felhívja az MMK valamennyi tagjának a figyelmét, az elkövetkezendő két hónap jelölési folyamatára. Kéri a tagságot, hogy a jelölési folyamat részleteiről tájékozódjanak a saját területi kamarájuknál és saját szakmai tagozatuknál, hogy azok alapszabálya, illetve ügyrendje szerint milyen módon élhetnek személyesen, vagy küldöttjükön keresztül a törvény adta jelölési jogukkal.

A választás sikere érdekében a Választási Jelölőbizottság kéri az MMK valamennyi tagját, hogy a fenti szabályok betartásával a lehető legszélesebb körben éljenek a jelöltállítási lehetőségeikkel.

elfogadó nyilatkozatminta

Ajánlott szakmai önéletrajz

Budapest, 2020. 12. 01.
Az MMK Választási Jelölőbizottsága nevében és egyetértésével. Dr. Kukai Tibor az MMK Választási Jelölőbizottság elnöke 

Magyar Mérnöki KamaraTisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul