Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A jogi ismeretek felértékelődése Magyarországon a mérnöki munkában
Frissítve: 2010. december 21.
Szerző: Dr. Bujalosné dr. Kóczán Éva, DE Műszaki Kar [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 119 látogatónak tetszett  
A jogi ismeretek fontossága és oktatásának tapasztalatai a mérnökképzésben indítunk cikksorozatot, melynek első darabja olvasható itt. Lehet sajnálkozni, de a mai világban ez elengedhetetlen.

A Debreceni Szakmai Napok konferenciáján elhangzott előadás alapján

Abstract:
The great social and economic transformation in 1989causedt a big challenge to the activity of Hungarian engineers. The education of law plays an important role in the technical training. The activity of engenners is complex and comprehensive so it is necessary to teach several and different spheres of law. Legal knowledge helps not only the vocational activity of engenners but it increases their senses of responsibility.

A rendszerváltás az élet minden területén alapvetően megváltoztatta a viszonyokat

1, Első lépésként átalakult a régi alkotmányunk.(A Magyar Köztársaság Alkotmánya)

2, A gazdasági szférában megváltoztak a tulajdonviszonyok, a szabad egyesülés alapján különböző cégformák jöttek létre. A piacgazdaság kiépítésének kezdeti lépései már az 1990-es évek elején előrevetítették azt, hogy az új típusú állam kénytelen lesz fokozottan igénybe venni a jogi szabályozást, mint  az állam alapvető szabályozó eszközét.
Folyamatosan és tömegével születtek a különböző rendű és rangú jogszabályok, például a társasági jog, adójog és a pénzügyi jog területén. A régieket kiiktatták (dereguláció), és helyettük újakat alkottak.

3, Közben fokozatosan igazítottuk az új jogszabályok tartalmát a nemzetközi joghoz is, amit számunkra elsősorban az Európai Gazdasági Közösség, illetve a belőle létrejövő Európai Unió jogalkotása jelentett (jogharmonizáció). Például, az Európai Unió környezetpolitikai jogelveit már a kilencvenes évek közepén átvettük a magyar környezetjog alapvető jogszabályaiban.(1995.évi LIII:. tv, 1996. évi LIII. .tv.)

4, A szocializmus megszűnése után az iparban technikai váltás következett be, s ez a fejlődés, ez a modernizáció a jogrendszerünkön belül a személyiségi jognak, szabadalmi jognak, adatvédelemnek, reklám- és fogyasztóvédelemnek, versenyjognak a felértékelődését vonta maga után.

5, Jelentősen megváltoztak a munkaerő foglalkoztatásának, oktatásának és képzésének, egészségügyi és táppénzes ellátásának, nyugdíjazásának szabályai is.

6, A mérnöki tevékenység különböző területei jól elhatárolódtak: tervezésre, kivitelezésre, a hatalmas és automatizált gyárak  működtetésére és karbantartására, ásványkincsek kitermelésére, energia előállítására stb., és ezek konkrét szabályozása különböző rangú jogszabályokkal  történt meg.

7, A pályázatokkal megszerezhető anyagi erőforrások szerepe növekedett, s a pályázatok korrekt kitöltéséhez jogi normákat is figyelembe kell venni.

Jogalkalmazási tevékenység a mérnöki munkában

Általánosságban igaz az, hogy egy modern államban és társadalomban az állam a normatív szabályozó funkcióját egyre több jogszabály segítségével tudja csak megvalósítani, tehát egy ilyen társadalomban szinte az élet minden területén kötelező érvényű magatartásszabályokkal szorítja kordába az egyént. A különböző szakmákat összevetve érzékelhető, hogy a jogi szabályozás erősségét tekintve a mérnöki tevékenység erősebben és alaposan szabályozott. A mérnök kezében van ugyanis a technika.

A technika azt a célt szolgálja a világban, hogy az ember a természet átalakítása segítségével megkapja mindazt, amire szüksége van. Javakhoz jusson. A fizikai világ a mérnöki munka tárgya, az anyagi világ a maga fizikai törvényszerűségeivel határokat szab a mérnöki tevékenység számára. Azonban minden az emberért történik, egy konkrét társadalomban és egy konkrét természeti környezetben. Azért alkot az állam erre a szakmaterületre olyan sok jogszabályt, mert csak így tudja biztosítani azt, hogy a mérnök a hivatását úgy gyakorolja, hogy közben az emberek biztonságát (ez az életbiztonságot jelenti), egészségét és jólétét, az ember javainak (vagyontárgyainak) és a természeti környezetnek a védelmét is biztosítsa. Mindezzel elviekben a mérnöktársadalom is tisztában van (Mérnöki Kamara Etikai Kódexe).

Az állam jogszabályokban előír paramétereket, eljárásokat, határértékeket, számítási módokat, engedélyek beszerzését és ezek kiadásának feltételeit. Így azáltal, hogy különböző tárgykörökben született jogszabályokban rögzíti azokat az emberi tevékenységi formákat, amelyeket a mérnöknek nem szabad megtennie hivatásának gyakorlása közben, és hozzájuk kapcsolja a szankciókat, általános és egyedi prevenciót (megelőzést) megvalósít meg. Jól illusztrálható ez a környezetjog alaptörvényeivel, amelyekben már elemeztem a tiltott cselekvések és a hozzájuk kötött szankciók sokféleségét.(Felelősségi formák a környezetjogban.)

A jogszabályi normák a közjogi jogágak jogforrásaiban (alkotmányjog, büntetőjog, közigazgatási jog, adó- és pénzügyi jog stb.) tiltó, illetve parancsoló tartalmúak, míg a magánjogon belül például a polgári jogban megengedő tartalmúak. A mérnöknek munkája során követnie kell a parancsoló tartalmú előírásokat, tilos megtennie bizonyos cselekvéseket, és lehetősége van bizonyos korlátok között saját érdekei alapján cselekednie, például akkor, ha egy másik féllel szerződésbe lép szolgáltatás nyújtása, vagy megszerzése céljából. Mindezeket önkéntes jogkövetéssel kell megtennie. Ha ez nem valósul meg, akkor sokfél szankció (a személyi szabadság korlátozásának és a vagyoni szankciók különböző formáinak) alkalmazásával fogják az állam intézményei (igazságszolgáltatási illetve közigazgatási) előbb-utóbb rászorítani.

A mérnöki munka az összetettsége miatt a környezethez és az ember és társadalom létének nagyon sok területéhez kötődik. Ezért a jogrendszerünkben sokféle jogágban nagyon sokféle rendű-rangú jogszabály vonatkozik rá, amelyeket a felelősségtudattal rendelkező mérnöknek folyamatosan kellene figyelnie és alkalmaznia a különböző  mérnöki tevékenységek végzése során. Sokszor a munka sikeressége múlik rajta, de mindenképpen igaz az is, hogy a mérnöki pályán a személyes sikerek egyik alapelemét jelenti, ha a mérnök rendelkezik jogi ismeretekkel és ezek alkalmazásának képességével.

Sokan azt gondolják, hogy a szakmai tudás elégséges az eredményes mérnöki munkához. Elfelejtik, hogy mindezeket konkrét életfeladatokhoz kötötten, az élethelyzetre vonatkozó jogszabályok gyűrűjében kell megvalósítani. A jog tehát a szakma művelésének kereteit adja meg, ilyen értelemben több mint segédeszköz. Segédeszköz a nyelvtudás és a számítógép.

A jogi ismeretek szerepe és alkalmazásának kényszere a mérnök munkájában egyre nő, és ennek a mérnökképzésben is meg kell jelennie.

Felhasznált szakirodalom:
1, 1949. évi XX. tv.: „ A Magyar Köztársaság Alkotmánya”
2, 1995. évi LIII. tv.:” A környezet védelmének általános szabályairól”, 1996. évi. LIII. tv.: „A természet védelméről”
3, Az 1997. január 11-én alakult Mérnöki Kamara Etikai Kódexében található Alapelvek
4, Bujalosné Kóczán Éva: „ Felelősségi formák a környezetjogban” Debreceni Műszaki Közlemények 4. évf. 2005/2. szám 17-25. o.
5, Bíró György: Jogi ismeretek mérnökhallgatók számára. Novotni  Alapítvány Kiadó Miskolc 2002.
6, 1959. évi. IV. tv. „ A Polgári Törvénykönyv”
7, 1990. évi. LXV. tv. „ A helyi önkormányzatokról”
8, 1999. évi CLXIX. tv. „ A szabálysértésekről”
9, 1957. évi. IV. tv. : „ Az államigazgatási eljárás általános szabályai”¸ 2004. évi CXL. tv. „ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai” módosítva a 2008. évi. CXI. törvénnyel
10, 1992. évi XX. tv.  „ A munka törvénykönyve”; 1992. évi XXII. tv. „ A köztisztviselők jogállásáról”; 1992. évi. XXXIII. tv. „ A közalkalmazottak jogállásáról” hatályos változatai
11, Nagy Géza.:„A mérnök és etikája” Kereskedelmi és Hitelbank RT. Universitás Alapítványa Debrecen. 1997.
12, Bujalosné Kóczán  Éva: „Paradigmaváltás a mérnökképzésben? (A mérnök szerepe az egészséges környezethez való alkotmányos jogunk érvényesülésében) szerk. Pokorádi László: Műszaki Tudomány az Észak-alföldi Régióban 2010. 141-146. o. 
13, Bujalosné Kóczán Éva:„A jogi ismeretek oktatása, mint a mérnöki felelősség növelésének eszköze a fenntartható fejlődés érdekében” elfogadott cikk és előadás Építésmenedzsment és Technológia 2010 Konferencia( Építőipar a fenntartható fejlődésért) . Budapest. 2010. október 28.

Ez a dokumentum eddig 119 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Kötelező szakmai továbbképzés Szegeden
2017-12-22 16:49:37,

Szilágyi Miklós: Először a szervezőkhöz szólnék: dicséret a bátor és (sajnos rendhagyó, hiánypótló) témaválasztásért, [...]
Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.