e-villamos online szaklap

Hatályba lépő rendelet

| | |  0 | |

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

A rendelet a munkavállalók fizikai tényezõk hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A kihirdetését követõ 90. napon hatályba lépett rendelet értelmében a munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely becslési, mérési, illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását. A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében elõírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni. A kockázatértékelésnek - beleértve az annak alapját képezõ adatokat is - papír alapú adathordozón hozzáférhetõnek kell lennie, és azt meg kell õrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés használatának befejezését követõ 5 évig.

A kockázatértékelés során a következõket kell figyelembe venni:
a) a mesterséges eredetû optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és idõtartama,

b) az expozíciós határértékek,

c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintõ hatások,

d) a munkahelyen elõforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítõ hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredõ, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintõ lehetséges hatások,

e) átmeneti vakság, robbanás, tûz vagy más közvetett hatások,

f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,

g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,

h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,

i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelõen meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és

j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezõen szolgáltatott
információ.

A munkáltató az expozíció határérték alá történõ csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles:

a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és

b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak mértékét.

Ezt a kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának idõtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei alapján biztonsággal becsülhetõ, hogy a munkavállalót érõ expozíció a határérték alatt marad.

Ha az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.

Ha az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni. A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá - azoknál az expozícióknál, amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást - a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul