e-villamos online szaklap

Közel nulla energiaigény – újabb egy év haladék

| | |  0 | |

Közel nulla energiaigény – újabb egy év haladék

Újabb egy évvel tolta ki kormány a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásokat, így 2022. június 30-ig haladékot kaptak az építtetők és a beruházók a követelmények teljesítése alól.

2014 óta úgy tudtuk, hogy 2020. december 31-e után – néhány építménytípus kivételével – már csak közel nulla energiaigényű új építésű épület kaphat használatbavételi engedélyt Magyarországon, és biztosítani kell azt is, hogy ezek 25 százalékban megújuló forrásból fedezzék fogyasztásukat. A tavalyi év legvégén azonban a kormány váratlanul hat hónappal kitolta a követelmények hatályba lépését. A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent 114/2021. (III. 10.) számú kormányrendelet szerint az építtetők és a kivitelezők most újabb egy év haladékot kaptak, így a legújabb határidő 2022. június 30. Addig minden olyan új építésű épület megkaphatja a használatba vételi engedélyt, amely a közel nulla energiaigénynek nem felel meg, de a 2020. december 31-ig élő előírásoknak megfelel.

A kormányrendelet értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter módosította az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet vonatkozó passzusait is, de emellett a rendelet olyan szövegrészei is változtak, amelyeket nem a különböző jogszabályok harmonizációja, hanem feltehetően egy korábbi, félreérthető megfogalmazás korrigálása indokolt. A rendelet frisslevegő-ellátással foglalkozó 1. melléklete V. részének 2. pontja idén január elsején kiegészült egy alponttal (2.4.), amely épületgépész szakmán belül óriási vitákat generált. Az egyik tábor úgy értelmezte a változtatást  hogy innentől kezdve minden új építésű épületet kötelező gépi szellőztetéssel ellátni, mások szerint ez az értelmezés abszurd, és nincs szó arról, hogy „betiltották volna” a gravitációs szellőztetést. 2021. március 10-én teljesen átírták a vitatott alpontot. A fentiek helyébe a következő lépett:

13/2021. (III. 10.) ITM rendelet

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 13/2021. (III. 10.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6/B. § A 6. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha az építészeti-műszaki tervezési dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31. napját követően kerül sor, a  6.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltaknak 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni azzal, hogy a 2020. december 31. napján hatályos energetikai előírásokat ebben az esetben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 13/2021. (III. 10.) ITM rendelethez

  1. Az R. 1. melléklet V. rész 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2.4. Ha az  épület tartózkodási zónájába bejuttatandó friss levegő mennyiségét szabályozott működésű hővisszanyerős vagy központi elszívásos szellőztetőrendszer biztosítja, akkor a rendszer részeként és kialakításánál figyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű páraszabályozású légbevezető elemek, de az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő frisslevegő-bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításánál nem szabad figyelembe venni.”
  2. Az  R. 1.  melléklet V. rész 2. pont 2.2.  alpontjában a „Légtechnikai rendszerrel” szövegrész helyébe a „Légtechnikai rendszer esetén” szöveg lép.

A módosítást a szakma szereplői egyértelmű visszalépésként értékelik. Ahogy az e-gépész.hu-n, az MMK Épületgépészeti Tagozat honlapján olvasható: „Műszaki igényesség és színvonal tekintetében visszalépés ez a módosítás azzal együtt, hogy a megoldások szabadságfoka nagyobb lett. Nem pontosan erre a változatra vártunk!”

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul