e-villamos online szaklap

Beszámoló az MMK országos küldöttgyűléséről

| | |  0 | |

Beszámoló az MMK országos küldöttgyűléséről

A Magyar Mérnöki Kamara a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet miatt a májusban szokásos küldöttgyűlését szeptember 11-én tartotta meg. Az elnökség – a veszélyhelyzet idején érvényes jogszabályok alapján a küldöttgyűlés jogkörében eljárva – már 2020. május 27-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta az Elnökségnek a kamara 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

A küldöttek az ülés megkezdése előtt – kiemelkedő színészi előadásban – hallgathatták meg az 1867-ben alapított Magyar Mérnök- és Építész-Egylet elnöke, dr. Zielinski Szilárd száz évvel ezelőtti beszédét. Az eredetileg 1920-ban elhangzott beszéd máig aktuális üzenete elsősorban a mérnökök és az építészek társadalmi felelősségvállalásával és személyes felelősségével foglalkozott. A himnusz elhangzása és az ülés tisztségviselőinek megválasztása után a küldöttgyűlés – az Elnökség támogatása mellett – jóváhagyta, hogy a napirend egészüljön ki a mérnöki díjszabás (MÉDI) aktualizálására vonatkozó indítvánnyal.

Nagy Gyula elnök az előző év tevékenységéről szólva elmondta, hogy megkezdődött az alapszabály módosításának előkészítése, és a javaslatot a novemberi rendkívüli küldöttgyűlés tárgyalja meg. Az elnöki beszámoló kiemelte, hogy a főtitkárság a legutóbbi Küldöttgyűlésen elhatározottaknak megfelelően tavaly novemberre elkészítette az elmúlt négy év gazdasági áttekintését, amely a korábbiaknál jóval részletesebben, alaposabban mutatja be az MMK gazdálkodását. A kamara tevekénységének átláthatóságát segíti, hogy a jövőben az éves költségvetési tervek és beszámolók is ahhoz hasonló részletességgel készülnek. A kamara tevékenységéről szóló, 100 oldalnál is hosszabb éves beszámolót kiegészítve elmondta, hogy a kamara 2019-ben kismértékű pozitív eredménnyel zárta a gazdasági évet. A legfontosabb eredmények között említette a képzés fejlesztését, amelyet több sikeres mesteriskola megszervezése is igazol. 

A Felügyelő Bizottság elnöke, Csete Jenő beszámolójában kiemelte, hogy a kamara 2019-ben okszerűen, megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, ezért a Felügyelő bizottság az MMK elnökség beszámolójának elfogadását javasolja a küldötteknek. Hozzátette, hogy a Felügyelő Bizottság – a jelenlegi körülményekre és a megnövekedett kamarai felelősségre is tekintettel – azt javasolja, hogy a Küldöttgyűlés tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztett 2021-es költségvetést. A Felügyelő Bizottság – hangsúlyozva a tanúsítások egyre szélesebb körű elismertségét – fontosnak tarja a tanúsítások követelményeinek és rendszerének áttekintését, korszerűsítését Szükségesnek ítélte, hogy a tanúsítások alkalmazkodjanak a mérnökökkel szemben támasztott, folyamatosan változó igényekhez. Csete Jenő elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy két tagozat még tartozik ügyrendjének megalkotásával és elfogadásával.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke, Kövesi Tibor beszámolt az EFB éves tevékenységéről, kiemelve, hogy az etikus mérnöki magatartás támogatása, elősegítése annak ellenére nagyon fontos, hogy a kamarán belül a másodfokú etikai ügyek száma viszonylag alacsony. Hozzátette: ugyanakkor sok, a mérnökségre negatív fényt vetítő visszaélés sajnos nem kerül az etikai bizottságok elé, ezen változtatni kell. Ismertette, hogy a bizottság éves konferenciával is segíti a mérnöki etika terjesztését és betartását. Célként jelölte meg, hogy az etikai szabályozás a nyilvántartottakra is kiterjedjen.

A küldöttgyűlés kérdések és válaszok után nagy többséggel elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését, majd az MMK Elnökségének a kamara tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolókat, végül az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját.

Nagy Gyula elnök a 2021. évi költségvetés tervezetéről szóló napirendi pont bevezetéseként elmondta, hogy az elnökség által benyújtott költségvetési tervhez több módosító javaslat érkezett. A javaslatok a tag-és nyilvántartási díj eltérő mértékű emelését indítványozták, valamint eltérő megosztási arányokat az országos kamara, a területi kamarák és a szakmai támogatások között. Végezetül olyan javaslat is érkezett, amely azt indítványozta, hogy a 2021. évre szóló költségvetést egy későbbi Küldöttgyűlés fogadja el.

A napirendi pont kapcsán az elnök bemutatta a 2020-as év időarányos gazdálkodási eredményeit. A bevételek egy részét jelentősen csökkentette a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés, valamint a működés emelkedő költsége. Jelezte, hogy a szakmai tevékenység fokozottabb támogatása hosszú távon ható kiadásemelkedés, amely már 2020-ban – egyelőre a vállalkozási tevékenységből eredő bevételekre támaszkodva – megkezdődött. A kamarának ugyanakkor egyes bevételei is emelkedtek – például a Mérnök Újság reklámbevételei és a vállalkozási jellegű bevételek. Ez utóbbiak léte és nagysága azonban eseti jellegű, évenként változó. A kamara hosszú távon biztonságos gazdálkodásához elengedhetetlen a kamarai bevételek stabil forrásra támasztása. A tagdíjak az elmúlt 15 évben gyakorlatilag alig emelkedtek, messze elmaradnak az infláció, a minimálbér vagy az átlagjövedelem emelkedésének ütemétől. Az elnökség minderre tekintettel – elfogadva egyik szakmai tagozat elnökének javaslatát – egy mérsékelt tagdíjemelést javasolt a küldöttgyűlésnek. Eszerint a jövő évben a tagdíjakat a jelenlegi 40.000 Ft-ról 45.000 Ft-ra, a nyilvántartási díjat pedig 37.500 Ft-ra javasolta emelni.

Nagy Gyula jelezte, hogy a befizetett tagdíjak és nyilvántartási díjak kétharmada a területi kamaráknál marad, így az emelés is elsősorban a területi kamarák éves bevételét emeli. Ugyanakkor a többlet egy része a szakmai tevékenység további erősítését szolgálná. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy fontos a Feladat Alapú Pályázatok (FAP) rendszerének megőrzése, de reformja is annak érdekében, hogy a korszerű szakmai módszertani anyagok minél egyszerűbben megalkothatók és széles körűen hasznosíthatók legyenek., érdemben segítsék a gyakorló mérnökök napi munkáját.

A Vas Megyei Kamara és a Somogy Megyei Kamara elnökei felhívták a figyelmet a takarékos gazdálkodás fontosságára. Gilyén Elemér a Felügyelő Bizottság nevében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az FB megállapítása szerint az MMK fegyelmezetten és okszerűen gazdálkodott, amelyet az elfogadott költségvetési terv teljesítése is bizonyít Sürgette ugyanakkor, hogy a kamara tagjai mozgósítsák saját szakmai kapcsolatrendszerüket a mérnökség érdekeinek érvényesítése érdekében. Zalavári István a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke – utalva korábbi hozzászólásokra – kifejtette, hogy a Mérnök Újság nyomtatott változatának digitális helyettesítése kétélű lehet, mert a hirdetési bevételek csökkenését is előidézheti. Indítványozta, hogy – a díjemelési javaslatra is tekintettel – a nyilvántartottak is ingyen juthassanak az újsághoz. Reich Gyula, az elnökség tagja hangsúlyozta: komoly feladata lesz a szakmai tagozatoknak a megnövekedett szakmai támogatás jó felhasználása. Szántó László, a Tartószerkezeti tagozat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az MMK-t és a területi kamarákat egyformán érinti a gazdaság általános tendenciáik változásából adódó költségemelkedés. Óvott attól, hogy látszólagos költségmegtakarításokról döntsenek, mert ezek elkerülhetetlenül a szolgáltatások színvonalát csökkentenék vagy jelenlegi szolgáltatásokat szüntetnének meg. Madaras Botond alelnök is hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek halogatásai után a bevételi oldal forrásait rendezni kell a gazdálkodás biztonsága érdekében.

Az általános vita után Nagy Gyula bemutatta a 2021-es költségvetés tervezetéhez beérkezett módosító javaslatokat, és azok várható hatását a kamarai szakmai munka finanszírozására. A részletes vita során a módosító javaslatokról egyenként szavaztak a küldöttek.

Az elnökség által javasolt tagdíjnál magasabb – a szakmai támogatás forrásait bővíteni szándékozó – díjemelési javaslatra a küldöttek többsége nemet mondott. Az elnökség javaslatát ezután viszont a küldöttek csaknem 88%-a támogatta, így 2021-től az éves kamarai tagdíj 45.000 Ft-ra, nyilvántartási díj 37.500 Ft-ra emelkedik.

Módosító javaslat érkezett a szakmai támogatás keretének 10%-ra emelésére (ezt finanszírozta volna a nagyobb tagdíjemelésről szóló javaslat, amelyet elutasítottak a küldöttek). A javaslattevő tagozati elnök hangsúlyozta: egy szakmai kamarának alapvető kötelessége, hogy hosszú távra biztosítsa a szakmai munka komolyabb támogatását, amely még így is nagyon alacsony arányt jelentene az összköltségvetésen belül. A küldöttek azonban többségükben nem támogatták a javaslatot.  Ugyanakkor elfogadták azt a módosító javaslatot, hogy a szakmai támogatás 6,6%-os keretének alapját csak a tagdíjak képezzék, a nyilvántartási díjak nélkül. Ez hatásában valamelyest a 2020-ra kialakított szint alá csökkenti a szakmai munkára 2021-ben fordítható összeget.

Mindezen döntések eredményeként a díjemelés összegének kétharmada a területi kamarákhoz folyik be, míg egyharmadának nagyobb része a tagozatok által felhasználható célzott szakmai támogatást finanszírozza, kisebb része pedig az országos kamara feladataira és szolgáltatásaira fordítható.

E tartalmi döntéseket követően ugyanakkor – a területi kamarák több küldöttjének módosító javaslatára – a küldöttek minimális többséggel úgy döntöttek, hogy 2021-es költségvetési terv elfogadását a következő küldöttgyűlésre halasztják.

A küldöttgyűlés megtárgyalta és támogatta azt a javaslatot, hogy az elnökség a mérnöki napidíjak rendszerét vizsgálja felül és aktualizálja.

A küldöttgyűlés egy-egy új tagot választott a Felügyelő Bizottság és az Etikai-fegyelmi Bizottság hiányzó tagjainak pótlására. A Felügyelő Bizottság új tagja Patak Norbert, az Etikai-fegyelmi Bizottságé pedig Bálintné Topolcsányi Katalin.

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul