e-villamos online szaklap

Közlemény a testületek működésére vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet idején

| | |  0 | |

Közlemény a testületek működésére vonatkozó szabályokról a veszélyhelyzet idején

A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 17. § (1) alapján a Magyar Mérnöki Kamara elnöke az alábbi, mind az MMK szerveire, mind pedig a területi kamarákra vonatkozó szabályokat hozza.

1. Általános szabályok

1.1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig az MMK és a területi kamarák szerveinek (a továbbiakban: kamarai szervek) személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

1.2. A kamarai szervek döntéseinek meghozatalára – a jogszabály vagy kamarai szabályzat alapján titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – a jelen határozatban foglaltak szerint elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen vagy ülés tartása nélküli határozathozatallal van lehetőség.

1.3. A választott tisztségviselők mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően legkésőbb 90. napra összehívandó küldött- vagy taggyűlésen tartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg.

1.4. A veszélyhelyzet ideje alatt mind az MMK, mind a területi kamarák esetében az elnökség jogosult a köztestület költségvetését és beszámolóját elfogadni, a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 20. §-a szerint.

1.5. A köztestületi ügyekben a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni.

1.6. Jelen szabályok visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig érvényesek.

2.  Ülés tartása elektronikus hírközlő eszköz használatával a veszélyhelyzet ideje alatt

2.1. A kamarai szervek ülései úgy is megtarthatók, hogy a tagok elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolják tagsági jogaikat. Az ülés lebonyolításához alkalmazott elektronikus hírközlő eszközről, illetve annak használatának módjáról az ülés meghívójával együtt tájékoztatást kell adni.

2.2. Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés esetén is irányadók az ülés összehívására és az ülések dokumentálására vonatkozó szabályok, azzal az eltéréssel, hogy ahol jogszabály vagy kamarai szabályzat jegyzőkönyv készítési kötelezettséget ír elő, ott kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely biztosítja kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését. Ebben az esetben az ülés jegyzőkönyve az elektronikus hírközlő eszközzel készített felvétel, amelyből szükség esetén írásban kivonatos jegyzőkönyv vagy emlékeztető készíthető.

2.3. Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés levezető elnöke felel azért, hogy a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció és szükség esetén a tagok azonosítása biztosított legyen. A testületi tagok személyazonosságának igazolására – 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének bb) pontjával összhangban – abban az esetben nincs szükség, ha a levezető elnök a testület tagjait személyesen ismeri.

2.4. Az ülések lebonyolításához alkalmazható elektronikus hírközlő eszköz kiválasztásához, valamint a személyazonosság igazolásához az alábbiak figyelembevételét ajánlom a levezető elnökök számára:

2.4.1. Ajánlott elektronikus hírközlő eszközök:

a)      a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója

b)      a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója

c)      a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója,

d)     a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás,

e)      a Google Hangouts Meet azon szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 3-tól),

f)       a LogMeIn https://gotomeeting.com weboldalon elérhető azon GoToMeeting szolgáltatása, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja (2020. április 8-tól).

2.4.2. A személyazonosság igazolásának ajánlott módja:

a)      A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul.

b)      Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen.

c)      Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.

3.  Ülés tartása nélküli döntéshozatal a veszélyhelyzet ideje alatt

3.1. A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 7. §-át is figyelembe véve emailben kell a kamarai szerv tagjaival közölni.

3.2. A szavazatok leadására a taggyűlés vagy küldöttgyűlés esetén legalább 8 napot, más kamarai szervek esetén legalább 3 napot kell biztosítani.

3.3. A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott összetettebb kérdés esetében a tervezethez módosító indítványok beküldésére kell lehetőséget adni. Ebben az esetben először kell szavazni a módosító indítványokról és ezt követően az elfogadott módosító indítványokkal egybeszerkesztett előterjesztésről.

3.4. A testület tagjai a szavazatukat emailben vagy olyan egyéb elektronikus felületen adhatják le, amely biztosítja, hogy a testületi tag visszajelzést kap a leadott szavazatának a tartalmáról és a szavazat beküldésének időpontjáról. A szavazatot tartalmazó üzenetnek a megfelelő azonosíthatóság érdekében legalább a tag nevét és kamarai tagszámát tartalmaznia kell.

3.5. A testületi tagok az ülés tartása nélküli határozathozatal során „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot adhatnak le. A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése cc) pontja értelmében a tag a kamarai szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti.

3.6. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az adott kamarai szervre irányadó, a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a tagok legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

3.7. A szavazás eredményét a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül kell megállapítani, és az eredményt további három napon belül kell közölni a testület tagjaival.

3.8. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Budapest, 2020. április 17.

Nagy Gyula
elnök
Magyar Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul