e-villamos online szaklap

Új elnököt választott a Magyar Mérnöki Kamara

| | |  0 | |

Tisztújító küldöttgyűlést tartott május 6-án a BME Dísztermében a Magyar Mérnöki Kamara. A köztestület legfőbb döntéshozó fóruma a szokásos testületi beszámolók és a tervtartalmi követelményekről alkotott szabályzat megtárgyalása után döntött új tisztségviselőiről, és négy évre az országos szakmai önkormányzat elnökké választotta Nagy Gyulát.

A területi kamarák és a szakmai tagozatok küldötteit – a nagyrendezvényen a szavazásra jogosult 284 küldöttbõl 174 jelent meg – elsõként a házigazda nevében Józsa János, a Mûegyetem rektora köszöntötte, rövid áttekintést adva a legnagyobb hazai mérnökképzõ intézmény aktuális oktatáspolitikai kérdéseirõl, majd Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes
Állásfoglalás és tervtartalom

Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök terjesztette a küldöttek elé annak az elnökség által elõkészített és elfogadott állásfoglalásnak a szövegét, amelyben a grémium ismételten felemeli a szavát az európai uniós pályázati források felhasználását szabályozó 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletében (Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekrõl a 2014-2020 programozási idõszakban) meghatározott mérnöki tervezõi díjak alacsony mértéke ellen, s mely ügyben a múlt év õszén kezdeményezett petíciót a kamara több mint négyezer mérnöke írta alá. A közlemény kiadását a küldöttgyûlés egyhangúlag támogatta.A hagyományoknak megfelelõen a küldöttgyûlésen nyújtottuk át a mérnöki közösség legrangosabb, a magas színvonalú kamarai munkásságért odaítélhetõ elismerését, a Zielinski Szilárd-díjat.

A kitüntetést idén hat kollégánk vehette át: dr. Almási József, dr. Borbás Lajos, dr. Bõhm József, Lucz Géza, Rung Attila, és Zarándy Pál. (A Zielinski-díjasok írásait a mérnöki hivatásról a Mérnök Újság következõ számának oldalain olvashatják. A szerk.) Az MMK Tiszteletbeli Tagja kitüntetõ oklevelet vehetett át dr. Láng Péter, prof. dr. Márkus Béla, Nagy Sándor, dr. Nyers József, Varga József és Varga László.  

Az ünnepi pillanatok után a küldöttek munkaülése következett. A résztvevõk elsõként a megújuló tervtartalmi szabályzatot tárgyalták. A 320 oldalas normatív, a szakmai követelményeket részletesen tartalmazó és a tervezési tevékenység egészére kiterjedõ (a jóváhagyási, az engedélyezési és a kiviteli terveket ismertetõ) átfogó kamarai újraszabályozás szükségességérõl és megalkotásának körülményeirõl Barsiné Pataky Etelka adott rövid tájékoztatást, kitérve a Magyar Építész Kamarával történt egyeztetésekre is az egyszerû bejelentéssel létesíthetõ lakóépületek vonatkozásában, illetve arra a körülményre, hogy a szabályozások tartalmukban összeillõek és ellentmondásmentesek legyenek. A küldöttek rövid vita után – melyben egyebek mellett arra tettek javaslatot, hogy szükség lesz a tervtartalmi szabályzat folyamatos karbantartására és aktualizálására, ennek protokollját pedig a fõtitkárság dolgozza majd ki – jóváhagyták a dokumentumot.

Beszámolók

A munkaülés második felvonásában a döntéshozó fórum a kiegészített elnökségi és pénzügyi beszámolót tárgyalta meg. Az MMK elnök-asszonya hangsúlyozta: az építésügyben az épületekre vonatkozóan kamaránk – az építészkamarával közösen – korszerû német gyakorlaton alapuló tervezési-szolgáltatási rendszert dolgozott ki, melynek koncepcióját a múlt év decemberében megtartott rendkívüli küldöttgyûlés elfogadta.

Idõközben elkészült az ÉMTSZR-hez tartozó ajánlott díjszámítási rendszer, amely az építészekkel történõ egyeztetések után várhatóan késõ õsszel nyeri el végleges formáját. Az ÉMTSZR rendszere egy új beruházási kódex keretében válhat igazán hatékonnyá, s az építésügyben szükséges rendszerváltás is csak akkor válhat teljessé, ha mind az ÉMTSZR, mind a beruházási kódex joganyagunk részévé válik. Barsiné Pataky Etelka az eredményeket sorolva kiemelte, a kamara a Közbeszerzési Hatósággal együttmûködve elõkészítette a minõség alapú kiválasztásra vonatkozó útmutatót, és dolgozik a mûszaki egyenértékûség meghatározását célzó útmutató kidolgozásán. Elindult a tervezõi felelõsségbiztosítási ajánlatok begyûjtése, s néhány hónap múlva lehet majd döntést hozni arról, pontosan milyen tartalomra versenyeztetjük meg a szolgáltatást kínáló biztosítókat. Hatályos a kamara új továbbképzési szabályzata, elindult az építési mûszaki ellenõrök és felelõs mûszaki vezetõk kamarai továbbképzése, és megújul – Kovács Oszkár vezetésével – a köztestület szabványügyi testületének munkája.

A felügyelõbizottság írásban kiküldött beszámolóját Denk András fb-elnök, míg az etikai-fegyelmi bizottság jelentését dr. Greschik Gyula, a grémium elnöke egészítette ki röviden. A küldöttek az elnökségi és bizottsági beszámolókat – valamint az MMK 2016. évi gazdálkodási beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 2018. évi elõzetes költségvetési tervét – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. Elutasították viszont azt a módosító indítványt, amelyet négy megyei mérnöki kamara küldöttei tettek a 2018. évi kamarai díjrendszerhez, s a szakmai önkormányzat díjainak (tagdíjak, nyilvántartási díjak, szolgáltatási- ás adminisztrációs díjak) változatlanul hagyása mellett döntöttek.
Az elnökség nevében végül az MMK elnöke rövid prezentációban, vetített visszatekintésben foglalta össze a 2009-2017 közötti két ciklus eredményeit, a kamarai mûködés új rendszereit és bevált modelljeit. Az elõadás végén a küldöttek felállva, hosszú vastapssal fejezték ki elismerésüket a Magyar Mérnöki Kamara leköszönõ elnökének, Barsiné Pataky Etelkának az országos szakmai önkormányzat irányításában nyújtott nyolc éves, kiemelkedõ vezetõi teljesítményéért.

Tisztújítás

A küldöttértekezlet utolsó aktusaként – dr. Scharle Péter levezetõ elnökletével – tisztújításra került sor.

•    A Magyar Mérnöki Kamara új elnöke Nagy Gyula lett.
•    Alelnökök: Holló Csaba, Kassai Ferenc, Lengyel Tamás és Madaras Botond.
•    A elnökség tagjai: dr. Csenke Zoltánné, Feilné Gyõry Zsuzsanna, Gyurkovics Zoltán, Ivanics Zoltán, Kocsis Attila, Kovács István, Lakits György, Magyar Ákos, Reich Gyula, Szántó László, Szilvágyi László és Zarándy Pál.
•    A felügyelõbizottság megválasztott tagjai: ifj. Bózvári József, dr. Csete Jenõ, Gilyén Elemér, dr. Halász Györgyné, Németh László.
•    Az etikai-fegyelmi bizottság megválasztott tagjai: Batu Árpád, Czakó László, dr. Fekete Jenõ György, Kocsis Tünde, Kövesi Tibor, Massányi Tibor, dr. Szabó Éva, Szigetiné László Erika és Tóthné Temesi Kinga.A szavazás után az MMK új elnöke „székfoglaló beszédében" megköszönte a bizalmat, gratulált a megválasztott tisztségviselõknek, és köszönetet mondott az elõzõ kamarai vezetés munkájáért. Nagy Gyula hangsúlyozta: a mérnöki kamara lehetõséget ad tagjainak, az önkormányzatiság és a köztestületi forma adta szakmai és jogi lehetõségeket, melyekkel élnünk kell.

„Ha ezekkel jól tudunk élni, sikeresek leszünk, ha nem, akkor panaszkodhatunk tovább. A szakmaiság, az érdekvédelem és az összefogás hármasa kísérte és kíséri ezután is a munkánkat. Csak együttmûködve tudunk eredményeket elérni." – húzta alá a Magyar Mérnöki Kamara új elnöke.

Forrás: www.mmk.hu

Tisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul