e-villamos online szaklap

Rendelet szabályozná az elektromosautó-töltésért beszedhető díjak számítását

| | |  0 | |

Az előterjesztést a „Jedlik Ányos Terv végrehajtásának és a hazai elektromobilitás fejlesztésének támogatásáról” címmel tette közé a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. május 3-án. A tervezet 2017. május 8-án 16.30 óráig véleményezhető.A Kormány …/2017. (….) Korm. rendelete a Jedlik Ányos Terv végrehajtásának és a hazai elektromobilitás fejlesztési lépéseinek támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektromobilitás szolgáltató: olyan gazdasági szereplõ, aki ügyfelei részére elektromos meghajtású gépjármû töltési szolgáltatást nyújt;

2. elektromos meghajtású gépjármû: olyan gépjármû, melynek meghajtása részben vagy teljesen villamos motor által történik és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát külsõ forrásból feltölthetõ villamosenergia-tároló rendszerbõl nyeri;

3. elektromos töltõpont: olyan csatlakozási pont, amely egyidejûleg egy elektromos meghajtású jármû villamosenergia-tároló rendszerének feltöltésére alkalmas;

4. elektromos töltõpont üzemeltetõje: az a gazdasági szereplõ, aki a töltõpont szabványok és jogszabályok szerinti mûködéséért és biztonságáért felelõs;

5. nagy teljesítményû elektromos töltõpont: olyan elektromos töltõpont, amely 22 kW-nál nagyobb töltési teljesítmény mellett teszi lehetõvé egy elektromos meghajtású jármû villamosenergia-tároló rendszerének feltöltését;

6. normál teljesítményû elektromos töltõpont: olyan elektromos töltõpont, mely legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetõvé egy elektromos meghajtású gépjármû villamos energiával történõ feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményû olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsõdleges rendeltetése nem elektromos meghajtású gépjármûvek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetõk nyilvánosan;

7. nyilvános elektromos töltõpont: olyan minden felhasználó számára korlátozás nélkül hozzáférhetõ elektromos töltõpont, amely normál teljesítményû elektromos töltõpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-2 szabvány szerinti „Type 2” típusú töltõcsatlakozóval vagy nagy teljesítményû elektromos töltõpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-3 szabvány szerinti „CCS-Type 2” (Combo 2) típusú töltõcsatlakozóval;

8. part menti villamosenergia-ellátás: villamos energia part menti, szabványos csatlakozási ponton keresztül történõ biztosítása a kikötõkben horgonyzó tengerjáró vagy belvízi hajók részére.

2. Elektromos meghajtású gépjármû feltöltésének jogviszonya

2. § (1) Az elektromos meghajtású gépjármû használója az elektromobilitás szolgáltatóval elektromos meghajtású gépjármû feltöltésére irányuló szerzõdést köthet, amely alapján szerzõdésben meghatározott nagy vagy normál teljesítményû elektromos töltõponton és feltételekkel töltheti fel elektromos meghajtású gépjármûvét, ideértve a part menti villamosenergia-ellátást is.

(2) Azon szerzõdési feltétellel kapcsolatban, amely ellentétes e rendeletben foglaltakkal, a Polgári Törvénykönyvnek a jogszabályba ütközõ szerzõdésre elõírt jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

3. § (1) A nyilvános elektromos töltõpont üzemeltetõjének lehetõvé kell tenni az elektromos meghajtású gépjármûvek használói számára az elõzetes szerzõdéskötés nélküli, eseti alapon történõ feltöltést is. A szolgáltatásnyújtás, illetve a szolgáltatásnyújtás során megkövetelt regisztrációs vagy azonosítási feltétel egyúttal nem jelenthet kötelezettséget az eseti töltésen kívüli, további töltési szolgáltatás igénybevételére.

(2) Azon szerzõdési feltétellel kapcsolatban, amely ellentétes ezen rendeletben foglaltakkal, a Polgári Törvénykönyvnek a jogszabályba ütközõ szerzõdésre elõírt jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

3. Az ár meghatározására vonatkozó követelmények

4. § Az elektromos meghajtású gépjármûvek használói jogosultak az elektromos meghajtású gépjármûvek töltésével kapcsolatos szolgáltatást észszerû, könnyen és egyértelmûen összehasonlítható és átlátható, megkülönböztetéstõl mentes pénzügyi feltételek szerint igénybe venni.

5. § (1) A töltési szolgáltatás ellenértékét a következõk szerint kell meghatározni:

a) a töltés ideje alatt percenként (Ft/perc) vagy kilowattóránként (Ft/kWh) határozható meg az egységár, azonban tájékoztató jelleggel mindkét elszámolási módot fel kell tüntetni úgy, hogy percenkénti elszámolás esetén maximális kapacitást alapul véve kell szerepeltetni a kilowattóránkénti egységárat, míg kilowattóránkénti elszámolás esetén maximális felvételt alapul véve kell szerepeltetni a percenkénti egységárat,

b) a szolgáltató a töltést követõ töltõhely foglalására vonatkozó türelmi idõ hosszát percben, valamint az ezen idõszak alatt fizetendõ díjat percenként (Ft/perc) határozza meg,

c) a türelmi idõ lejártát követõen a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj szedhetõ,

d) a töltési hely töltés nélküli elfoglalása esetén egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj kerülhet kiszabásra.

(2) A hatályos töltési díj mértékét az egyes idõszakokra lebontva a töltõpont üzemeltetõje honlapján hozzáférhetõvé teszi

A tervezet 2017. május 8-án 16.30 óráig véleményezhetõ a viola.kreitz@ngm.gov.hu és a bence.huba@ngm.gov.hu elektronikus elérhetõségeken.

A tervezet pdf formátumban ide kattintva tölthetõ le.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul