e-villamos online szaklap

A Parlament előtt az egyszerű bejelentés kiterjesztése

| | |  1 | |

Benyújtásra került az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. A T/13849. számú törvényjavaslat megtalálható Parlament honlapján.

A módosítás elsõsorban az egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységrõl szóló 33/A. § rendelkezéseit érinti.

1.     A 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretûre bõvítése:

A lakóépületek 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretûre bõvítésére (valamint az ehhez szükséges tereprendezésre, támfalépítésre) is az egyszerû bejelentés szabályait kell alkalmazni.

2.     A 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintõ építési tevékenység:

A kiegészített 33/A. § rendelkezései alapján a természetes személy építtetõ egyszerû bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintõ építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.

3.     300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bõvítésére irányuló építési tevékenység saját lakhatás biztosítására

A (3) bekezdés szerint a természetes személy építtetõ egyszerû bejelentéssel bejelenti a meglévõ lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bõvítésére irányuló építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.

Az így bejelentett építési tevékenységet a bejelentéstõl számított 10 éven belül meg kell valósítani, és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtõl. A hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén külön miniszteri rendelet fogja tartalmazni az igazgatási szolgáltatási díjakat, a törvény erre vonatkozó 1. melléklete hatályát veszíti.

Az egyszerû bejelentéssel folytatott építési tevékenység tervezõjének helyzetét könnyíti meg az a rendelkezés, amely rögzíti, hogy ha a tervezõ a tervezés során a közmûellátás és az égéstermék-elvezetõ megvalósítása érdekében a szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri és arra 8 napon belül nem kap választ, akkor a hozzájárulást, jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

Kiegészül továbbá a törvény „az építésügyi hatósági kötelezés” címû 47.§-a is. A módosítás alapján az építésügyi hatóságnak el kell rendelnie „az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti.”

A 48. § szerint jogszerûtlen az építési tevékenység, ha a természetes személy 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan nem saját lakhatás biztosítása érdekében, illetve a megépült lakóépületben nem csak egy lakást kialakítva, a meglévõ lakóépületet 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bõvítését nem saját lakhatás biztosítása céljából, nem saját lakhatásra szolgáló lakóépület tekintetében, illetve ha nem természetes személy építtetõ 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó lakóépület esetében bejelentéssel végzi az építési tevékenységet.

A módosítással érintett 48.§ (2) bekezdése alapján a törvényjavaslat elfogadása esetén, ha az építményt, építményrészt jogszerûtlenül vagy szakszerûtlenül valósították meg az építésügyi hatóság vagy jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság helyett az építésügyi hatóság rendeli el a jogkövetkezmények alkalmazását.

A módosított 62.§ (3) bekezdés 2. pontja alapján a miniszter felhatalmazást kap arra, hogy az építésügyi hatóság által nyújtott szolgáltatás díjának mértékét és a díjfizetés részletes szabályainak megállapítása mellett az építésfelügyeleti hatóság esetében is gyakorolja ez irányú jogosítványait.

Hatályát veszti több, az építésfelügyeleti hatósággal kapcsolatos rendelkezés, így a 30/B.§ (3) bekezdése, mely alapján az összevont telepítési eljárást építésügyi hatósági szolgáltatás elõz meg.

Hatályát veszíti továbbá a 46.§ (2) c) pontja, amely pont alapján az építésfelügyeleti hatóság  jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenõrzést és eljárást folytat le. A jókarbantartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szabályokat a továbbiakban a fent idézett 47.§ tartalmazza. Ugyancsak hatályát veszti a jókarbantartási kötelezettséggel kapcsolatos 46.§ (3) bekezdés d) pontja, mely a jókarbantartási kötelezettséggel kapcsolatos jogkövetkezményeket írja elõ.

A törvénymódosítás értelmében a módosítás hatályba lépése elõtt indult építésügyi engedélyezési eljárások esetében az építési engedélyezési eljárást a kérelem benyújtása napján hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

A törvénymódosítás az elfogadását követõ 30. napon lép hatályba.

Forrás: www.mmk.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2017. márc. 7.

abba kéne hagyatni ezt az ész és értelem nélküli rendelet-módosítgatásokat! Már követhetetlen, mikor-miért-miként változnak jogszabályaink. Ha elkezdek tervezni egy épületet, akkor nem tudom befejezni, mert megváltozott az egyik jogszabály. Áttervezem, de szólnak, változott az egyik kapcsolódó joganyag. Már nem x m2, hanem y, már nem kell bejelentés, viszont kell részletes terv. Na akkor kezdjük elölről.

Facebook-hozzászólásmodul