e-villamos online szaklap

Módosulnak a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás szabályai

| | |  0 | |

A december 28-án megjelent Magyar Közlönyben megjelent, „egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról” szóló 482/2016 (XII.28.) Korm.rendelet módosítja a november 18-án kihirdetett, „az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról” szóló 353/2016 (XI.18.) Korm. rendeletet.

Az egyes kormányrendeleteknek a kötelezõ tervezõi és kivitelezõi felelõsségbiztosítás bevezetésével összefüggõ módosításáról szóló 353/2016 (XI.18.) számú Korm. rendelet módosítja az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet, valamint a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet is.

A módosítás az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása során kiemeli, hogy a tervezési szerzõdés tartalmazza a kivitelezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépületek egyszerû bejelentésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott felelõsségbiztosítással rendelkezik, vagy azzal legkésõbb a munkaterület átadásakor rendelkezni fog.

A rendelet az „egyes kormányrendeleteknek az egyszerû bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendõ további bürokráciacsökkentéssel összefüggõ módosításáról” szóló 482/2016 (XII.28.) Korm.rendelet alapján történt módosítása alapján nem lép hatályba az a rendelkezés, mely szerint felelõsségbiztosítás hiányában az építési munkaterület nem adható át a fõvállalkozó kivitelezõ részére, az építési napló nem nyitható meg, illetve a kivitelezés sem kezdhetõ meg.

A kivitelezési szerzõdésnek akkor kell tartalmaznia a felelõsségbiztosításra vonatkozó nyilatkozatot, ha a kivitelezési szerzõdést 2017. január 1-jét követõen kötötték, és a kivitelezési szerzõdés alapján végzett építõipari kivitelezési tevékenység elektronikus építési fõnaplójának megnyitására 2017. február 1-jét követõen kerül sor.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása szerint az építésfelügyeleti hatóság ellenõrzi (vagy ellenõrizheti), hogy a kivitelezõ rendelkezik-e a kormányrendeletben meghatározott felelõsségbiztosítással.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének új d) pontja elõírja, hogy a tervezési szerzõdés tartalmazza a tervezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezõ felelõsségbiztosítással rendelkezik.

A tervezési szerzõdésnek akkor kell tartalmaznia a felelõsségbiztosításra vonatkozó nyilatkozatot, ha a tervezési szerzõdést 2017. január 1-jét követõen kötötték, és a tervezési szerzõdés alapján végzett tervezési tevékenység elektronikus építési naplójának készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követõen kerül sor.

A lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet kiegészül 6/A-6/E szakaszokkal. E szakaszok szerint az építtetõvel közvetlen szerzõdéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervezõ az általa vállalt tervezési és tervezõi mûvezetési tevékenység, a fõvállalkozó kivitelezõ az általa vállalt építõipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelõsségbiztosítási szerzõdést kötni, illetve azt meghatározott ideig fenntartani. A felelõsségbiztosítással a tervezõnek legkésõbb a tervezési szerzõdés megkötésekor, a fõvállalkozó kivitelezõnek legkésõbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell. A felelõsségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülõ dologi és személyben történõ károkozás esetére is.

A tervezõi felelõsségbiztosításnak ki kell terjednie a felelõsségbiztosítási szerzõdés hatálya alatt a tervezõ és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel, a tervezõ, vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervezõ által végzett tervezõi mûvezetéssel okozott károkra.

A fõvállalkozó kivitelezõ felelõsségbiztosításának ki kell terjednie a felelõsségbiztosítási szerzõdés hatálya alatt a fõvállalkozó kivitelezõ és alvállalkozói által az építõipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott dologi károk, a fõvállalkozó kivitelezõ és alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott károk, az általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelõs mûszaki vezetõ által okozott károk biztosítására.

A Korm. rendelet a felelõsségbiztosítás mértékét a beruházási költségkerethez, sávosan igazítja, az alábbiak szerint:

6/C. § (1) A felelõsségbiztosításnak


a)    a tervezõ esetében

  • 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 2 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 6 millió forintig,
  • 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegû beruházási költségkeret között legalább 5 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 15 millió forintig,
  • 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 30 millió forintig,
b)    a fõvállalkozó kivitelezõ esetében a 6/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a kár teljes értékére, minden egyéb esetben

  • 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig,
  • 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegû beruházási költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,
  • 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelõsségbiztosítás esetében évente, egy adott idõszakra kötött felelõsségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig kell fedezetet biztosítania.
Fontos kiemelni, hogy a fent hivatkozott 6/C § (1) bekezdés b) pontja a rendelet módosításának okán az alábbi szöveggel hatályosul: „b. a fõvállalkozó kivitelezõ esetében”.

A rendelet nem tartalmazza tehát a teljes körû felelõsségbiztosítás-kötési kötelezettséget a „fõvállalkozó kivitelezõ és alvállalkozói által az építõipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott dologi károkra” vonatkozóan.

A felelõsségbiztosításnak a felelõsségbiztosítási szerzõdés hatálya alatt okozott és legkésõbb a szerzõdés megszûnését követõ 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minõsülõ károkra kell fedezetet nyújtania. A szerzõdésnek fenn kell állnia, tervezõ esetében legalább az elektronikus építési fõnapló megnyitását követõ 2 évig, fõvállalkozó kivitelezõ esetében legalább a lakóépület teljes mûszaki átadás-átvételének lezárásáig.


A rendelet, „egyes kormányrendeleteknek az egyszerû bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendõ további bürokráciacsökkentéssel összefüggõ módosításáról” szóló 482/2016 (XII.28.) Korm.rendelettel való módosítása alapján nem lép hatályba az a rendelkezés, mely szerint, amennyiben a tervezõ vagy a kivitelezõ a módosítás hatálybalépésének napján rendelkezik érvényes felelõsségbiztosítással, a fent leírt határidõkig kell azt e rendelet elõírásainak megfeleltetnie.

Amennyiben a tervezõ vagy a kivitelezõ a rendelet hatálybalépésének napján rendelkezik érvényes felelõsségbiztosítással, az (1) bekezdésben meghatározott határidõkig kell azt e rendelet elõírásainak megfeleltetnie. Ebben az esetben a 6/D. §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e 3 éves idõtartam alatt a biztosítás fennáll.

A rendelet 2017. január 1-jén lépett hatályba.

Az Étv. módosítás, valamint a kötelezõ tervezõi és kivitelezõi felelõsségbiztosítás bevezetésével kapcsolatos Korm.rendelet szövege ezen a linken érhetõ el.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul