e-villamos online szaklap

Pro Lumine Innovatív Világítás Tervezése díj

| | |  0 | |

A legszínvonalasabb innovatív világítási tervek elismerésére „Belsőtéri világítás” és „Szabadtéri világítás” kategóriában hirdeti meg a pályázatát a MEE Világítástechnikai Társasága, a MMK Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány.

A világítástechnika területén zajló technológiaváltás – amely a LED technológia rohamos elterjedéséhez kapcsolható - innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetõséget a szakterületen dolgozó tervezõk, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések szerelésével, korszerûsítésével foglalkozó vállalkozók és cégek részére.

Ennek támogatására a MEE Világítástechnikai Társasága, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány meghirdeti pályázatát a legszínvonalasabb innovatív világítási tervek elismerésére „Belsõtéri világítás” és „Szabadtéri világítás” kategóriában.1. A díj két fordulós pályázat útján nyerhetõ el:
Az elsõ fordulóban a zsûri a beérkezett pályázatok közül kategóriánként választ ki továbbjutásra érdemes pályázókat.

A második fordulóban ezek közül kerülnek kiválasztásra a díj nyertesei a két kategóriában.

Az elsõ fordulón túljutott-, és a díjat elnyerõ pályázók a 7.1 pont szerinti díjazásban részesülnek.

2. Azok a pályamûvek részesülhetnek díjazásban, amelyek a világítási feladatot:
a) gondosan és helyesen határozzák meg,
b) elõremutató módon, innovatív technológiák alkalmazásával oldják meg.
c) az adott feladat esetén gazdaságosnak minõsülõ megoldást alkalmaznak

Új létesítményesetén a tervezett változatokat is célszerû ismertetni. Rekonstrukció esetén be kell mutatni a tervezett új megoldás elõnyeit a régivel szemben.

3. Pályázni csak a pályázat kiírásának évében, illetve az azt megelõzõ naptári évben megvalósult világítási berendezésekkel.

4. A pályázatot a tervezésben, megvalósulásban részt vevõk (kivitelezõk, gyártók, forgalmazók, világítással foglalkozó egyéni vállalkozók és cégek) csoportja nyújthatja be, akkor, ha a csoport tagjai között van legalább egy fõ, aki a MEE Világítástechnikai Társaság tagja, és legalább egy fõ aki a Magyar Mérnöki Kamara tagja. A csoport tagja kell legyen a pályázat tárgyát képezõ világítási berendezés felelõs tervezõje is.

5. A pályázati anyagnak a következõket kell tartalmaznia:

5.1. Belsõtéri világítás esetén:

Az épület egy nagyobb, kiemelt helyiségének vagy néhány funkcionálisan szorosan összefüggõ helyiségének világítására vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a) Mûszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezõket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások elõnyeit, a mûszaki adatait,

b) A helyiség vagy helyiségek megvalósulással egyezõ, kiviteli szintû, legalább 1:100 léptékû tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját, amelybõl a tervezõ neve, cége azonban nem azonosítható,

c) A megvalósult berendezés világítási (átlagos megvilágítás, egyenletesség,színhõmérséklet, színvisszaadás, káprázáskorlátozás stb.) és mûszaki gazdaságossági jellemzõit (fajlagos beépített teljesítmény, mûködtetési mód, fenntartási és üzemeltetési költségek stb). Minden jellemzõ ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen, hogy az számított, mért vagy katalógus adat. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d) A megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezett világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a helyiséget vagy helyiségeket, hogy azok áttekintést szolgáltassanak a megvalósult berendezésre vonatkozóan. Ha van elõzetes vizualizáció (látványterv), azt szintén mellékelni kell.

5.2. Szabadtéri világítás esetén:

Az út-, alagút-vagy térvilágítási, épülethomlokzati, szobor, szoborcsoport, dísz-, díszítõ-, stb. világításra vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a) Mûszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezõket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások elõnyeit, a mûszaki adatait,

b) A megvalósulással egyezõ, kiviteli szintû világítási tervdokumentációt, melybõl a tervezõ neve, cége azonban nem azonosítható,

c) A megvalósult berendezés világítási (fénysûrûség/megvilágítás, fénysûrûség arányok, egyenletesség, színhõmérséklet, színvisszaadás, káprázás-korlátozás stb.) és mûszaki gazdaságossági jellemzõit (fajlagos beépített teljesítmény, mûködtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.). Minden jellemzõnél fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen, hogy az számított, mért vagy katalógus adat. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d) A megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezéseredményeként megvalósult világítást a környezetével együtt mutatják be. Annyi fényképen kell bemutatni a világítási berendezést,a látványt hogy azok áttekintést szolgáltassanak. Ha van elõzetes vizualizáció (látványterv), azt szintén mellékelni kell.

6. A pályázati anyag beküldése:

6.1. A pályázatot jelige alatt kell beküldeni. Külön zárt boríték tartalmazza a pályázó adatait. Másik zárt borítékban „Nyilatkozat” felirattal kérjük az alábbiakat csatolni:
- a tervezésmegbízójának, valamint a tervezõ munkáltatójának hozzájárulását, hogy a projekttel a tervezõ pályázhat,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó(k) nyilatkozik(nak), hogy részvételével (részvételükkel) a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
- nyilatkozatot, hogy a pályázat a saját szellemi terméke(ük).

6.2. A pályázati anyagot elektronikus formában, 2db azonos tartalmú CD-n kell benyújtani. Ez a dokumentáció szöveges részét PDF formátumban, a fényképes részt általánosan kezelhetõ fájlformátumban (JPG, PNG, TIFF… stb.) tartalmazza!

6.3. A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság címére (1042. Budapest, Árpád út 67., Világítás Háza) kell eljuttatni, - kizárólag postai úton -„PRO LUMINE pályázat” jeligével.
A benyújtott pályázati anyagot nem juttatjuk vissza.

6.4. A postára adási határidõ: 2017. március 31.
6.5. A 6.1. -6.3. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok lehet. A határidõ elmulasztása kizáró ok. (Határidõnél a postára adás bélyegzõje számít)
6.6. Az elsõ fordulóból tovább jutók a postai értesítés kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül kötelesek az Elektrotechnika folyóiratban megjelentethetõ, valamint a kamarai közlés számára is megfelelõ két oldalas összefoglalót és egy oldalnyi képanyagot benyújtani. Ezen határidõ elmulasztása jogvesztõ, azaz a második fordulóból történõ kizárást von maga után. Közlésre szánt anyagot szerkeszthetõ fájl formátumban pl., doc, docx is várjuk.

7. Díjazás:

7.1. Az elsõ fordulón kategóriánként továbbjutott valamennyi pályázó a:

„Pro Lumine2016 – Innovatív világítási díjra jelölt – belsõtéri világítás kategóriában”
„Pro Lumine 2016 – Innovatív világítás díjra jelölt – szabadtéri világítás kategóriában”címet kapja, oklevéllel, és annak lehetõségével, hogy pályamûve bemutatásra kerüljön a Fény hírlevélben és a VTT honlapján.

7.2. A díjat elnyerõ, kategóriánkénti egy pályázó a:

„Pro Lumine 2016 – Innovatív világítás díj – belsõtéri világítás kategóriában”
„Pro Lumine 2016 – Innovatív világításdíj – szabadtéri kategóriában”
díjat kapja:
- a VTT által készíttetett plakettet és
- a VTT által felajánlott 200.000 Ft-ot és
- a Kamara által ajánlott díjat.

7.3. Abban az esetben, ha a beérkezett pályamûvek között az adott kategóriában nincs a zsûri által továbbjutásra, vagy a díjra érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda ezt a díjat.

7.4. A díjátadásra az VTT Közvilágítási Ankétján kerül sor 2017. május 18-án, amelyre a díjazottak meghívást kapnak.

8. A pályázatot 5 tagú zsûri bírálja el.

9. A zsûri tagjait a pályázatot kiíró szervezetek vezetõsége hívja meg.

MEE Világítástechnikai Társaság
Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata
Magyar Világítástechnikáért Alapítvány

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul