e-villamos online szaklap

Tervellenőrzési Szabályzat és 300 m² alatti lakóépületek kiviteli tervdokumentációja

| | |  0 | |

A 2016. július 13. és augusztus 3. közötti, ülés tartása nélküli döntéshozatal amelynek tárgya az MMK Tervellenőrzési Szabályzatának elfogadása és a 300 m² alatti lakóépületek egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabályzat módosítása. A cikk végén található linkekre kattintva elérhető a Szabályzatok elfogadott szövege. Figyelem! A 4.8. és 4.9. pontok 2016. 08. 05-től módosultak!

Jegyzõkönyv a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyûlésérõl

Ideje:
2016. július 13-tól 2016. augusztus 3-ig
Formája: ülés tartása nélküli döntéshozatal
Tárgya:
1. az MMK Tervellenõrzési Szabályzatának elfogadása
2. a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeirõl szóló szabályzat módosítása

Elõzmények:

MMK Tervellenõrzési Szabályzat: az építésügyi és az építésüggyel összefüggõ szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet újraszabályozta a vezetõ tervezõ szakmai címet, melynek értelmében tervellenõrzést csak vezetõ tervezõ végezhet. A Magyar Mérnöki Kamara 2014-ben elfogadta, majd 2016-ban módosította a Szakmai Címek Ügyrendjét, mellyel a vezetõ tervezõ cím kiadásának eljárásrendje elnyerte végleges formáját. A tervellenõrzés tartalmára vonatkozóan az MMK még korábban, a tervellenõrzés jogszabályi szabályozottságának idõszakában megalkotta a Tervellenõrzési Szabályzatát, ami a jogszabályi változások, valamint a kötelezõ tervellenõrzés megszüntetése következtében kiüresedett szabályzattá vált. Mindezek miatt indokolttá vált a tervellenõrzési tevékenység tartalmi újraszabályozása is.

A 300 m2 alatti lakóépületek egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeirõl szóló szabályzat módosítása: a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyûlése 2016. május 16-án elfogadta az MMK-MÉK közös szabályzatát a legfeljebb 300m2 összes hasznos alapterületû új lakóépületek egyszerû bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, valamint a tervezõi mûvezetés szabályairól. Az MMK a közös szabályzatban a 4.8. és a 4.9. pont megalkotása vonatkozásában kapott önálló hatáskört, melyek közül az elfogadást követõen – a MÉK-kel, valamint az illetékes szakmai tagozatokkal egyeztetve – az épületek mûszaki berendezései rendszertervének meghatározásáról szóló 4.9. pont módosítása vált indokolttá.

Az MMK Elnöksége a két szabályzat tervezetét többszöri tárgyalást követõen a 2016. július 13-án megtartott ülésén fogadta el, valamint a 18/2016. (VII. 13.), valamint a 19/2016. (VII. 13.) számú elnökségi határozatokkal elrendelte az Alapszabály 4.1.6. fejezete szerint a Küldöttgyûlés ülés tartása nélküli határozathozatalának lebonyolítását.

A határozathozatal mente:

1. Az elnökségi döntést követõen az MMK Fõtitkársága az Alapszabály 4.1.6. fejezetének rendelkezéseit figyelembe véve 2016.07.13-án 17:55-kor elektronikusan megküldte az MMK Küldöttgyûlése részére a két szabályzat tervezetét. 

Az ülés tartása nélküli határozathozatal folyamatában – tekintettel arra, hogy két delegáló szervezet még nem töltötte be a korábbi küldött halála okán megüresedõ 1-1 küldötti helyet – összesen 283 fõ volt jogosult részt venni.

2. Az alapszabályi rendelkezések szerint a küldötteknek lehetõségük volt a szavazást megelõzõen módosító indítványok benyújtására. A javaslatok beérkezésének határideje 2016. július 17. 23:59. volt, melyre a Fõtitkárság a 2016.07.13-i levélben külön is felhívta a figyelmet. A fenti határidõre az MMK Tervellenõrzési Szabályzatának tervezetéhez két módosító indítvány érkezett az MMK Fõtitkárságához, melyeket a fõtitkár az Alapszabályban foglalt feladatának eleget téve megvizsgált, és jogi szempontból megfelelõnek talált. A300 m2 alatti lakóépületek egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeirõl szóló szabályzat tervezetéhez módosító indítvány nem érkezett.

3. Ezt követõen a küldöttek elsõként a módosító indítványokról szavazhattak. Az errõl szóló felhívást, valamint a módosító indítványokat 2016.07.20-án 17:34-kor szintén elektronikus úton megkapták. A módosító indítványokról szóló szavazás határideje 2016.07.27. 14.00 volt. Határidõre a szavazáson a 283 küldött közül 174 fõ vett részt, azaz a küldöttek 61,48%-a, így a szavazás érvényes volt.

A szavazás eredménye az 1. sz. (gáz és olajipari szakterületi részeket érintõ) módosító indítvány esetében: 150 igen, 1 nem, valamint 23 tartózkodás. A szavazás eredménye a 2. sz. (hírközlési szakterületi részeket érintõ) módosító indítvány esetében: 154 igen, 2 nem, valamint 18 tartózkodás. Az eredmények alapján a két módosító indítványt a Küldöttgyûlés elfogadta.

4. A módosító indítványokról való döntést követõen a Küldöttgyûlés a módosító indítványokkal egybeszerkesztett, végleges szabályokról szavazhatott. A szavazásról szóló felhívást, valamint a végleges szabályzatokat a küldöttek elektronikus úton 2016.07.27-án 16:11-kor megkapták. A zárószavazás határideje 2016.08.03. 14.00 volt. Határidõre a szavazáson a 283 küldött közül 184 fõ vett részt a szavazáson, azaz a küldöttek 65,02%-a, így a szavazás érvényes volt.

A szavazás eredménye a Tervellenõrzési Szabályzat esetében: 169 igen (91,85%), 4 nem (2,17%), valamint 10 tartózkodás (5,43%), továbbá 1 küldött a kérdés eldöntésére Küldöttgyûlés összehívását kérte (0,54%). A szavazás eredménye a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeirõl szóló szabályzat esetében: 165 igen (89,67%), 4 nem (2,17%), valamint 14 tartózkodás (7,61%), továbbá 1 küldött a kérdés eldöntésére Küldöttgyûlés összehívását kérte (0,54%). Az eredmények alapján a két szabályzatot a Küldöttgyûlés elfogadta.

A Kamtv. 14. § (5) bekezdése értelmében az országos szabályzatok elfogadásához a szavazáson résztvevõ küldöttek kétharmados egyetértõ szavazata szükséges.  Az MMK Alapszabály 4.1.6 fejezet d) pontja értelmében össze kell hívni a Küldöttgyûlést amennyiben az összes küldött 15%-a a szavazás során a testületi ülés összehívását kéri. Jelen létszámok esetében ez 43 küldött ezirányú szavazatát jelentette volna, amely nem teljesült.

5. Tekintettel arra, hogy a szavazás során nem élt minden küldött a részvétel lehetõségével, az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a két határozatot a tervezetek eldöntésére a küldöttek biztosított határidõ elteltét követõ második munkanapon, azaz 2016. augusztus 5-én kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményérõl a küldötteket az MMK Fõtitkársága írásban tájékoztatja.

MMK Küldöttgyûlési határozatok

17/2016. (VII. 5.) MMK Küldöttgyûlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyûlése az MMK Tervellenõrzési Szabályzatát elfogadja.

A leadott szavazatok megoszlása:169 igen (91,85%), 4 nem (2,17%), 10 tartózkodás (5,43%).Testületi ülés tartását kérte 1 fõ (0,54%).

18/2016. (VII. 5.) MMK Küldöttgyûlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez szükséges kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményeirõl szóló szabályzat módosítását elfogadja.

A leadott szavazatok megoszlása:165 igen (89,67%), 4 nem (2,17%), 14 tartózkodás (7,61%). Testületi ülés tartását kérte 1 fõ (0,54%).

Budapest, 2016. augusztus 5.

A végleges szabályzatokat elérhetõk a következõ címeken:

- Tervellenõrzési Szabályzat: http://info.mmk.hu/kuldottgyules/?wpfb_dl=8
- 300 m2 alatti lakóépületek kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi követelményei (MMK-MÉK közös szabályzat):
http://mmk.hu/tudastar/szabalyzatok/mmk-mek.pdf
Figyelem! A 4.8. és 4.9. pontok 2016. 08. 05-tõl módosultak!

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul