e-villamos online szaklap

Társasházi eljárásrend ELMÜ belső utasításának egyeztető tárgyalása

| | |  2 | |

ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft belső utasítást adott ki az ügyfélirodák, régió irodák felé, melyben előírják a társasházak belső elektromos hálózatának létesítésekor, bővítésekor, fogyasztói igény változásakor szükséges tervek, igazolások, nyilatkozatok bemutatásának módját, szükségességét.

Társasházi eljárásrend ELMÜ belsõ utasításának egyeztetõ tárgyalása
Idõpont: 2016. május 30.  10:00 óra
Helyszín: Hungaro Projekt Mérnökroda tárgyalója (1142 Budapest.  Hungária krt 144.)
Résztvevõk: 
Kun Gábor, MMK-Elektrotechnikai Tagozat elnöke
Rajnoha László, MMK-Elektrotechnikai Tagozat
Sax Dezsõ, MMK-Elektrotechnikai Tagozat
Babarczi Zoltán, ELMÜ- Méréstechnikai és Mérõellenõrzési Oszt.
Király Dénes, BKIK Elektromos osztály 
Czakó János, EMOSZ Elnökségi tag

Kun Gábor úr köszöntötte a megjelenteket, ismertette az elõzményeket, és kérte a kollégákat a szakmai egyeztetés lefolytatására.

Elõzmények:

ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft belsõ utasítást adott ki az ügyfélirodák, régió irodák felé, melyben elõírják a társasházak belsõ elektromos hálózatának létesítésekor, bõvítésekor, fogyasztói igény változásakor szükséges tervek, igazolások, nyilatkozatok bemutatásának módját, szükségességét. A korábbi eljárásrend lényeges változása, az egyes lakások (fogyasztók) teljesítmény bõvítésével kapcsolatos. Az eljárásrend értelmében egy meglévõ társasházi lakás növelt villamosenergia igény benyújtásakor az ügyféliroda tervet és tervezõi nyilatkozatot kér a meglévõ méretlen hálózat szabványos mûszaki paramétereinek igazolására, a többletterhelés biztonságos kiszolgálására.

MMK-ELT elfogadja és jónak tartja ELMÜ-ÉMÁSZ azon törekvését, hogy egy társasházban a közösségi (méretlen) hálózatra csak olyan terhelés legyen kapcsolható, mely nem okoz túlterhelést, túlmelegedést, nem zavarja errõl a hálózatról (fõvezetékrõl) ellátott többi fogyasztó villamosenergia vételezését.
MMK-ELT túlzásnak tartja egy kisebb áramterhelés (16A-25A) tartományban is ugyanazon eljárási szabályok alkalmazását (méretlen fõvezeték hálózat tervezési felmérését) egy meglévõ társasházi lakás csatlakozási teljesítményének igényekor. A fõvezetéki rendszer állapotának bõvítési célú megítélése érdekében a tervek hiánya miatt ez azonban általában nem hagyható el.

Javaslatok, megállapodások:

1. Eljárásrend új társasház építése esetén (eljárásrend nem változik). 
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat tervdokumentációt kér, melynek tartalmaznia kell:

 - hivatalos helyszínrajzot
 - a társasház, és a lakások által igényelt teljesítményt,
 - a hálózati leágazó pontot
 - a csatlakozóvezeték nyomvonalát, mûszaki adatait
 - csatlakozási pont kialakítását; a csatlakozó-fõelosztó mûszaki rajzát
 - védelmi és biztosító berendezéseket, túlfeszültségvédelmet
 - Érintésvédelem kialakítását (PEN vezetõ szétválasztása; EPH csomópont kialakítása;
    védõvezetõ nyomvonala lakások fõelosztó táblájáig; villámáram levezetõ bekötés;)
 - Méretlen fõvezeték egyvonalas rajzát, adatait, hosszát,
 - Szintenkénti leágazás módját, leágazó fõvezeték és PE vezetõ leágazásának módját
 - Fogyasztásmérõ elhelyezését, mérõhely kialakítását
 - Mért fõvezeték; lakás fõelosztó tábla helye,
 - Mértezési számítások a megfelelõ vezeték keresztmetszet kiválasztásra
    (terhelhetõség, feszültségesés)
 - Javasolt méretezési teljesítmény lakásonként 7,36 kW/lakás/fázis
    (fázisvezetõk terhelése 32A/lakás)
 - Egyidejûségi tényezõ az MSZ 447:2009   M1.melléklet 1.Táblázat szerint

2. Eljárásrend meglévõ társasház méretlen fõvezeték felújítása esetén:
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat tervdokumentációt kér, melynek tartalmaznia kell:

 - a társasház, és a lakások által igényelt méretezési teljesítményt,
 - a csatlakozó-fõelosztó mûszaki rajzát; védelmi és biztosító berendezéseket,
    tûzeseti fõkapcsoló helyét
    túlfeszültségvédelmet
 - Közösségi fogyasztásmérõ elhelyezését, terhelhetõségét
 - Érintésvédelem kialakítását (PEN vezetõ szétválasztása; EPH csomópont kialakítása;
    védõvezetõ nyomvonala lakások fõelosztó táblájáig; villámáram levezetõ bekötés;)
 - Méretlen fõvezeték(ek) egyvonalas rajzát, adatait, hosszát, keresztmetszetét
 - Szintenkénti leágazás módját, leágazó fõvezeték és PE vezetõ leágazásának módját
 - Fogyasztásmérõk esetleges áthelyezését, mérõhely kialakítását
 - Mért fõvezeték kialakítását, cseréjét,
 - Felújítás idejére egyes lakások ideiglenes ellátását
 - Mértezési számításokat a megfelelõ vezeték keresztmetszet kiválasztásra
    (terhelhetõség, feszültségesés)
 - Javasolt méretezési teljesítmény lakásonként 7,36 kW/lakás/fázis
    (fázisvezetõk terhelése 32A/lakás)
 - Egyidejûségi tényezõ az MSZ 447:2009   M1.melléklet 1.Táblázat szerint

3. Eljárásrend meglévõ társasház egyetlen lakás terhelés bõvítése esetén:
terhelés bõvítés fázisonként 32A terhelõáramig

ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat villanyszerelõ felülvizsgálói (kivitelezõi) nyilatkozatot kér, melynek tartalmaznia kell:

 - A bõvítést igénylõ lakás tulajdonosának és a lakás adatai (név; cím; lakásszám)
 - A lakáshoz tartozó meglévõ fogyasztásmérõ(k) gyári száma,
    védelmi kismegszakító(k) névleges árama;
 - A lakást ellátó felszálló fõvezeték keresztmetszete, típusa, szigetelési állapota;
    fázis azonosítója (L1;L2;L3;), a házi fõelosztó jelölése szerint
 - A terhelendõ fázisvezetõre kapcsolt lakások fogyasztásmérõihez tartózó
    kismegszakítók névleges árama
 - Felszálló fõvezetékkel együtt kiépített védõvezetõ (PE) keresztmetszete
 - Az érintésvédelmi rendszer alkalmasságáról a biztonságos energiaellátás mértékéig
   (EPH csomópont megléte, védõvezetõ megléte-keresztmetszete
 - Nyilatkozat a meglévõ felszálló és leágazó fõvezeték, és házi fõelosztó
    terhelhetõségérõl  (MSZ 2364-523:2002  52-C3. táblázat, ill.52-C1. táblázat)
- Házi csatlakozó-fõelosztó berendezés alkalmasságáról, a többlet terhelés
     elviselésére (biztosítók, kapcsolók névleges árama)
 - Nyilatkozat a felszálló- és leágazó fõvezeték 1% alatti feszültségesésrõl növelt terhelésének megfelelõen
A felszálló és leágazó fõvezeték, illetve a házi fõelosztó alkalmatlansága esetén a vonatkozó felszálló fõvezetéket, leágazó fõvezetéket, házi fõelosztót a méretlen fõvezeték felújításának megfelelõ követelmények szerint kell eljárni. A fenti adatokat tartalmazó felülvizsgálói (villanyszerelõi, kivitelezõi) nyilatkozat alapján a többlet igény kielégíthetõ.

4. Eljárásrend meglévõ társasház egyetlen lakás terhelés bõvítése esetén: terhelés bõvítés fázisonként 32A terhelõáram felett
ELMÜ ÉMÁSZ ügyfélszolgálat mûszaki kiviteli tervet kér, melynek tartalmaznia kell:

 - Mûszaki terv készítése szükséges, mely tartalmazza a jelenlegi felmért állapotot, és mind a bõvítést kérõ fogyasztó, továbbá a meglévõ fogyasztók villamosenergia vételezési adatait (lakás száma; kismegszakító névleges értéke, terhelt fázisok azonosító jele)
 - Meghatározandó a tervben, hogy meglévõ hálózat alkalmas-e a többlet terhelés elviselésére, valamint kielégíti-e a méretlen fõvezetékekre vonatkozó 1% feszültségesés követelményt. A felmérési szempontokat a társasház egyetlen lakás terhelés bõvítése esetén c. fejezet tartalmazza.
 - A méretlen hálózat alkalmatlansága esetén a Méretlen fõvezeték felújítása fejezet szerint kell eljárni.

A társasházi meglévõ méretlen hálózat felmérését csak regisztrált villanyszerelõ, vagy tervezõi jogosultsággal rendelkezõ mérnök végezheti. A felülvizsgálat tervrajz alapján készül, ennek hiánya esetén a felülvizsgáló köteles gondoskodni a tervrajz pótlásáról!

Bõvítési igény esetén fázisonként 32A-ig a villanyszerelõ felülvizsgáló (kivitelezõ) is adhat nyilatkozatot.
Mind ELMÜ-ÉMÁSZ, mind a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata kezdeményezi az MSZT-nél az MSZ 447 szabvány korszerûsítését, melyben elfogadják, hogy a méretezési alapteljesítmény 7,36 kW (1x32A) legyen. Elfogadják azt az elvet, hogy a lakásokat lehetõleg egyfázisú csatlakozással kell ellátni. (Háromfázisú háztartási készülék Magyarországon nincs forgalomban). A többfázisú csatlakozásnál a kétszer egyfázisú-,  háromszor egyfázisú csatlakozás elvét kell alkalmazni. A háromszor egyfázisú rendszer esetében (pl. felszálló fõvezeték) a méretezését háromfázis+nulla vezetõre vonatkozó képlet szerint kell elvégezni. A leágazó fõvezetékre vonatkozó méretezést az egyfázisú-, ill. háromfázisú+nulla vezetõs rendszere kell elvégezni, a fogyasztói csatlakozástól függõen.

Jelenlévõk kifogásolják a villamos biztonságtechnikai ellenõrzések hatásosságát. Szükségesnek látják az Országos  Katasztrófavédelmi Felügyelet  illetékeseihez javaslattal fordulni a villamos tüzek megelõzése, a túlterhelések megakadályozása, a fogyasztók áramütés elleni védelmének javítása érdekében. Konkrét javaslat összeállítását és eljuttatását az illetékesekhez MMK-ELT vállalta.

Budapest, 2016. június 27.

Az emlékeztetõt összeállította: Rajnoha László, MMK-ELT

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


CSORDÁS Sándor | 2019. júl. 8.


CSORDÁS Sándor | 2019. júl. 8.

Nem látom az ELMŰ-ÉMÁSZ MSZ 447 szabvány alóli felmentés lege art is szolgáltatói jogát megállapodáshoz, hogy a „Javasolt méretezési teljesítmény lakásonként 7,36 kW/lakás/fázis fázisvezetők terhelése 32A/lakás legyen.”. Szerintem jogtalan az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatói javaslata a Magyar Mérnöki Kamara- Elektrotechnikai Tagozata felé a Társasházi eljárásrend ELMÜ belső utasításának egyeztető tárgyalásán 2016. május 30. 10:00 óra időpontban, a 11 kW/egyidejű teljesítmény/lakásra, azaz 48A3x16 A fázisáram/ elektromos tűzhelyes, szárítós automata mosógépes lakásra vonatkozóan, a villamos szakipari kiviteli tervekkel szemben: 1. Mint a társasház jóhiszemű lakásvásárlója. a lakás adás-vételi mxm, nm árában a lakásvásárló egyszer - előre!- kifizeti az építendő lakásának a rendeltetésszerű használatához az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózat bővítés díját a társasházat megépítőjének:, a kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás MAGYAR SZABVÁNY MSZ 447 szerint szükséges egyidejű, jelen esetben 11 kW egyidejű teljesítmény/lakásra, azaz 48A3x16 A fázisáram/lakásra az elektromos kiviteli tervezői nyilatkozattal alátámasztottan, az elektromos kiviteli terveknek megfelelően. 2. Ekkor jön önhatalmúan, és belsőleg az ELMŰ-ÉMÁSZ az ingyenes 32A16+10+6A javaslatával, hogy a közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás MAGYAR SZABVÁNY MSZ 447-en túl menő belső ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft utasítást adott ki az ügyfélirodák, régió irodák felé, melyben előírják a társasházak belső elektromos hálózatának létesítésekor, bővítésekor, fogyasztói igény változásakor szükséges tervek, igazolások, nyilatkozatok bemutatásának módját, szükségességét. 3. Az társasházat megépítő kivitelező az ingyenes ELMŰ-ÉMÁSZ 32A16+10+6A-t javaslatot elfogadja, és ő is a 32A-t hangoztatja nem alátámasztottan az elektromos kiviteli tervezői nyilatkozattal, illetve ellentétesen az elektromos kiviteli tervekkel, vagyis ellentételesen a lakás rendeltetésszerű használatával, hiszen a kiviteli nyilatkozat az a rendeltetésszerű 11 kW egyidejű teljesítmény/lakásra, azaz 48A3x16 A fázisáram/lakásra vonatkozik 4. Ezután a jóhiszemű lakásvásárló az újlakásán kívüli, társasházi tulajdonban lévő fővezetékbe beépített ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft tulajdonban lévő, a lakás rendeltetésszerű használathoz 12 A- rel kevesebb értékű kismegszakítókat, ha nem akarja örökre kapcsolgatni, akkor: 4.1. Még egyszer kifizeti a 12A felbővítés díját a lakás rendeltetésszerű használatához. 4.2. A lakások rendeltetésszerű használatához szükséges elektromos kiviteli tervezői nyilatkozattal alátámasztott elektromos kiviteli terveknek megfelelő 11 kW egyidejű teljesítmény/lakás, azaz 48A3x16 A fázisáram/lakás érdekében társasházon belüli 260 taggal pertársaságot alapít az építő és a szolgáltató ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellen, a javaslatuk visszavonatására.

Facebook-hozzászólásmodul