e-villamos online szaklap

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság várja minősítők, szakértők jelentkezését

| | |  0 | |

A szakértői hátteret kívánja a NAH bővíteni ezért várja minősítők, szakértők jelentkezését az alábbi szakterületekre.

Az akkreditálást, tanúsítást végzõ szervezet – a korábbi NAT – szerepét 2016. január 1-tõl a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vette át. Az új szervezet fõigazgatója megkereste a Magyar Mérnöki Kamarát, javasolva egy hosszú távú együttmûködés megkötését. A tanúsítás akkreditálás folyamatában a legkülönbözõbb szakterületeken dolgoznak mérnökeink szakértõként, minõsítõként. Ezt a szakértõi hátteret kívánja a NAH bõvíteni és megújítani többek között ezért kérte a kamara segítségét.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság várja minõsítõk, szakértõk jelentkezését az alábbi szakterületekre:

• Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenõrzés és terméktanúsítás) terület
• Villamosság (vizsgálat, ellenõrzés és terméktanúsítás) terület
• Informatika (vizsgálat, ellenõrzés és terméktanúsítás) terület
• Minõségirányítási rendszer tanúsítás (MIR)
• Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítás (KIR)
• Információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítás (IBIR)
• Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítás (MEBIR)
• Energia irányítási rendszer tanúsítás (EIR)
• Környezetvédelmi vezetési hitelesítési rendszer (EMAS)
• Személytanúsítás
• Gyorsulás, sebesség, elmozdulás mérõ kalibrálása
• Akusztika és ultrahang mérõ kalibrálása
• Villamos mérés DC és alacsony frekvencia  mérõ kalibrálása
• Villamos mérés DC és nagy frekvencia
• Nedvesség mérõ kalibrálása
• Mágnesesség mérõ kalibrálása
• Egyéb: diesel füstölésmérõ kalibrálása
• Kõolaj, kõolajfrakció, petrolkokszok, szigetelõolajok és szenek fizikai- kémiai tulajdonságainak mérése, klasszikus analitikai és nagymûszeres vizsgálata és termék tanúsítása
• Munkahelyi világítás vizsgálata, villamos biztonságtechnikai vizsgálatok, klímatényezõk vizsgálata, gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálata, felülvizsgálata
• Bõr és bõrtermékek vizsgálata
• Élelmiszer mikrobiológiai vizsgálata
• Emisszió-, immisszió-, munkahelyi légterek vizsgálata, mintavétele
• Élelmiszer bakteriológiai vizsgálata
• Talaj fizikai, kémiai vizsgálata

A pályázónak rendelkeznie kell:
1. a pályázott szakterületen szakirányú felsõfokú végzettséggel,
2. szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal,
3. a szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével,
4. a megfelelõség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével,
5. megfelelés a 424/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés bekezdésében elõírt összeférhetõségi elõírásnak.

A pályázatot az adatlappal, a pályázó összeférhetetlenségi nyilatkozatával, a részletes szakmai önéletrajzzal és a szakmai területnek megfelelõ (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11) melléklettel, a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal, a Nemzeti Akkreditáló Hatósághoz kell benyújtani.

A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Titkárság
1119 Budapest, Tétényi út 82.

Szakmai követelmények:

Minõsítõkre vonatkozó szakmai követelmények

Szakmai képzettség

A minõsítõnek szakirányú felsõfokú végzettséggel és oklevéllel, továbbá a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végzettségekkel kell rendelkezni.
Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek területén a tanúsítás alapját képezõ irányítási rendszer szabvány szerinti vezetõ auditori képzettség szükséges.

Szakmai gyakorlat

A minõsítõnek a megfelelõség-értékelés adott szakterületén, valamint az adott szakmai területén legalább 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

A laboratóriumi tevékenységekben való jártasság

A laboratóriumok és jártassági vizsgálatot szervezõk eljárásában résztvevõ minõsítõnek szakterületén az adott vizsgálati, mintavételi illetve kalibrálási eljárások egészére vonatkozóan megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez magába foglalja az alábbiakat:
• a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok (nemzetközi, regionális, nemzeti), protokollok ismeretét és azok alkalmazását;
• jártasságot a mintavételre vonatkozó elõírásokban, a vizsgálati és kalibrálási módszerek jóváhagyó ellenõrzésében és gyakorlati lefolytatásában, a visszavezetettség, a mérési bizonytalanság és a referencia tartományok meghatározásában, a kapott eredmények értékelésében;
• megfelelõ ismereteket a kapcsolódó szakterületeken (méréstechnika, statisztika, számítástechnika stb.);
• ismereteket az alkalmazott mûszerek és berendezések mûködésével és alkalmasságának ellenõrzésével kapcsolatosan;
• a vizsgálati mintákra, kalibrálandó eszközökre, a munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatközlésre vonatkozó elõírások ismeretét;
• tájékozottságot a jártassági illetve a laboratóriumközi összehasonlító vizsgálatokban.

Ellenõrzési tevékenységben való jártasság

Az ellenõrzõ szervezetek eljárásában résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie az ellenõrzési módszerekben és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.

A tanúsítási tevékenységben való jártasság


• Terméktanúsítás esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében, továbbá a termékhez kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.
• Irányítási rendszerek tanúsítása esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek az adott irányítási rendszerszabvány szerinti vezetõ auditori képzettséggel és a megjelölt szakterület(ek)re (IAF kódok) vonatkozó mûszaki ismeretekkel (tervezés, gyártás stb.) kell rendelkeznie.
• Személytanúsítás esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében és a tanúsításhoz kapcsolódó mûszaki területen.

Akkreditálásban való jártasság

Az eljárásokban résztvevõ minõsítõnek alapos ismeretekkel kell rendelkeznie az akkreditálásra vonatkozó jogszabályok, szabványok, a NAH akkreditálásra vonatkozó szabályzatai, értékelési módszerei és alkalmazandó dokumentumai területén.

Szakértõkre vonatkozó szakmai követelmények

A szakértõnek szakirányú felsõfokú végzettséggel és oklevéllel, továbbá a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges egyéb végzettségekkel kell rendelkezni. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek területén a tanúsítás alapját képezõ irányítási rendszer szabvány szerinti vezetõ auditori képzettség szükséges.

A szakértõnek a megfelelõség-értékelés adott szakterületén, valamint az adott szakmai területén legalább 5 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

A laboratóriumi tevékenységekben való jártasság

A laboratóriumok és jártassági vizsgálatot szervezõk eljárásában résztvevõ minõsítõnek szakterületén az adott vizsgálati, mintavételi illetve kalibrálási eljárások egészére vonatkozóan megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez magába foglalja az alábbiakat:
• a szakterületére vonatkozó hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok (nemzetközi, regionális, nemzeti), protokollok ismeretét és azok alkalmazását;
• jártasságot a mintavételre vonatkozó elõírásokban, a vizsgálati és kalibrálási módszerek jóváhagyó ellenõrzésében és gyakorlati lefolytatásában, a visszavezetettség, a mérési bizonytalanság és a referencia tartományok meghatározásában, a kapott eredmények értékelésében;
• megfelelõ ismereteket a kapcsolódó szakterületeken (méréstechnika, statisztika, számítástechnika stb.);
• ismereteket az alkalmazott mûszerek és berendezések mûködésével és alkalmasságának ellenõrzésével kapcsolatosan;
• a vizsgálati mintákra, kalibrálandó eszközökre, a munka- és környezetvédelemre, az adatvédelemre és adatközlésre vonatkozó elõírások ismeretét;
• tájékozottságot a jártassági illetve a laboratóriumközi összehasonlító vizsgálatokban.

Ellenõrzési tevékenységben való jártasság
Az ellenõrzõ szervezetek eljárásában résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie az ellenõrzési módszerekben és a kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.

A tanúsítási tevékenységben való jártasság

• Terméktanúsítás esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében, továbbá a termékhez kapcsolódó vizsgálati illetve kalibrálási tevékenységekben.
• Irányítási rendszerek tanúsítása esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek az adott irányítási rendszerszabvány szerinti vezetõ auditori képzettséggel és a megjelölt szakterület(ek)re (IAF kódok) vonatkozó mûszaki ismeretekkel (tervezés, gyártás stb.) kell rendelkeznie.
• Személytanúsítás esetében az eljárásban résztvevõ minõsítõnek szakterületén megfelelõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a tanúsítási tevékenység végzésében és a tanúsításhoz kapcsolódó mûszaki területen.


A minõsítõkre és szakértõkre vonatkozó egyéb követelmények

Pártatlanság

Az eljárásban résztvevõ minõsítõnek, szakértõnek mentesnek kell lenni minden olyan befolyástól, amely objektív értékítéletét az eljárásra (amelyben éppen részt vesz) nézve károsan befolyásolná.

Függetlenség

Az eljárásban minõsítõként vagy szakértõként az értékelõ csoport tagja az lehet, aki megfelel a Natv. 7. § (2) bekezdésben foglalt követelményeknek.
 Az eljárásban minõsítõként vagy szakértõként továbbá nem vehet részt az, aki 2 éven belül az eljárásban érintett szervezet vagy természetes személy alkalmazásában vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt.

Bizalmas ügykezelés

Az eljárásban résztvevõ minõsítõnek, szakértõnek be kell tartania a bizalmas ügykezelés szabályait, azaz az eljárás során birtokukba jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem hozhatják tudomására, azokat kizárólag a NAH-nak végzett feladataik teljesítése során és a NAH érdekében használhatják fel.

Személyi tulajdonságok

Az eljárásban résztvevõ minõsítõ, szakértõ legyen elfogulatlan és megfontolt, hatékonyan tudjon kapcsolatot tartani, rendelkezzen józan ítélõképességgel, és képes legyen a véleményét világosan és összefüggõen, szóban és írásban kifejezni.

A szakterületen ilyen jellegû munkát már végzõ, vagy a jövõben végezni kívánó, a felhívásra jelentkezõ mérnökök az MMK fõtitkárságán szente.oliver@mmk.hu címen érdeklõdhetnek.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul