e-villamos online szaklap

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése (szakmai segédlet)

| | |  0 | |

A szakmai segédlet célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő szakmagyakorlók számára, amelynek használata feltételezi az idevonatkozó szabványok, jogszabályok ismeretét.

A medikai technológiák folyamatos fejlõdése, illetve a hatályos, jelenleg még csak angol nyelven elérhetõ MSZ HD 60364-7-710 szabvány alkalmazása számos kérdést vet fel, mely szemléletében is eltér a korábban hatályos MSZ 2040 szabványtól és terminológiájától. A segédlet célja, hogy az ezekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülõ kérdésekre választ adjon, valamint áttekintést kapjon az olvasó azokról a speciális követelményekrõl, amelyek a tárgyi területen jelentkeznek.

Megjegyezzük, hogy várhatóan a közeljövõben az MSZ HD 60364-7-710 szabvány magyar nyelvû változata, majd annak magyarázatos kiadása is megjelenik.

Az MSZ HD 60364-7-710 szabvány az MSZ HD 60364 sorozat része. Ennek megfelelõen szakaszainak számozása nem folytonos, hanem a sorozat alapszabványainak szakasz-számaira utal:
– az elsõ három számjegy mindig a jelen szabvány száma: 710,
– az ezt követõ három számjegy a sorozat, azaz a szabvány fõfejezetének száma, amely a módosított követelményt tartalmazza,
– az ezt követõ számok is az eredeti követelmény számai,
– majd ponttal van elválasztva a jelen szabvány százassal kezdõdõ, saját elkülönítõ számozása.

A szabvány harmonizációs dokumentum, amely annyiban különbözik az EN jelû szabványtól, hogy megenged nemzeti eltéréseket. Az egyes tagállamok általánostól eltérõ követelményei a „ZA” függelékben találhatók.

A fent említett szabvány a gyógyászati helyek biztonsági követelményeivel, az áramütés elleni védelemmel, a hibavédelemmel (közvetlen érintés elleni védelemmel), a villamos szerkezetek kiválasztásával, elhelyezésével és szerelésével foglakozik és követelményeket határoz meg gyógyászati helyek villamos energiával történõ ellátásának folyamatosságát illetõen. Csoportokba sorolja a gyógyászati helyeket egyidejûleg két szempontot vizsgálva: attól függõen, hogy az ott használt villamos gyógyászati készülékek milyen módon kerülnek kapcsolatba a pácienssel és a villamos energia ellátás megszakadása veszélyt jelenthet-e a páciens számára?

Meg kell említeni, hogy a követelmények meghatározásánál meghatározó szerepe van a gyógyászati villamos készülékeket kiválasztó, az alkalmazási helyeket, az ott folytatandó tevékenységeket meghatározó orvostechnológusnak. A villamos szakági tervezés feladata a készülékek és tevékenységek mûködtetésének villamos feltételeinek megoldása.

Jelen segédlet elsõsorban a biztonsági követelményekre koncentrál, és nem foglakozik részletesen az egészségügyi létesítmények egyéb sajátos témáival, így az üzemi (nem tartalék) világítási megoldásokkal, az egyre kiterjedtebb informatikai rendszerekkel, a tisztasági követelményekkel. Ezen a témák tárgyalására a segédlet anyagán alapuló szakmai továbbképzési elõadások alkalmával kerül sor, tehát az itt nem szereplõ témák a MMK kötelezõ szakmai továbbképzésén, illetve jelen anyag késõbbi kiadásában fognak szerepelni.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok, szabványok, ajánlások:

- 96/2003.(VII.15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról
- 60/2003.(X.20.) ESZCSM az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl
- 2/2004.(XI.17.) EüM az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl
- 1/2012.(IX.18.) EMMI a 60/2003. (X. 20.) ESZCSMr, valamint a 2/2004. (XI. 17.) EüMr módosításáról
- 27/2012.(IX.18.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- 54/2014.(XII.5.) BM r. az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
- MSZ 447:2009 Kisfeszültségû, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás
- MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése (érvényes 2015.jan.1-ig)
- MSZ EN 50171:2001 Központi energiaellátó rendszerek
- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok
- MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok
- MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek
- MSZ 2364 sorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése
- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1.rész: Belsõ téri munkahelyek
- MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
- ΜSZ ΗD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem
- MSZ HD 60364-4-42:2015 Biztonság. Hõhatások elleni védelem
- MSZ HD 60364-4-43: 20110 Biztonság. Túláramvédelem
- MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános elõírások
- MSZ HD 60364-5-52: 2011 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.
Kábel- és vezetékrendszerek
- ΜSZ ΗD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelõberendezések és védõvezetõk
- MSZ HD 60364-5-56:2010 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések
- MSZ HD 60364-5-551:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségû áramfejlesztõk
- MSZ HD 60364-7-701:2007 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdõkáddal vagy zuhannyal
- MSZ HD 60364-7-702:2011 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Úszómedencék és szökõkutak
- MSZ HD 60364-7-710:2012 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek
- MSZ HD 60364-7-729:2010 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók
- MSZ 1600-11:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû erõsáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelõterek és laboratóriumok
- MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek
- MSZ EN 62040-1:2008/A1:2013 Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: UPS általános és biztonsági követelményei
- TvMI 1.1:2015.03.05. Tûzterjedés elleni védelem
- TvMI 7.1:2015.03.05. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelem
- A Magyar Mérnöki Kamara kiadványai (orvostechnológiai alapismeretek I-II., Tervezési segédlet az 1/2012 EMMI rendelethez, Gép-mûszer tervezési segédlet, orvostechnológiai mûszaki terv tartalma stb.)
- Egészségügyi Minisztérium kiadványai (A kórház, mint mûszaki létesítmény)

TARTALOM:

1. Bevezetés
2. Legfontosabb vonatkozó jogszabályok, szabványok, ajánlások
3. Csoportosítás építészeti kialakítás szerint, építészeti követelmények
4. Gyógyászati villamos (ME) készülékek
5. Különbözõ berendezések egymásra hatása együttes alkalmazások esetén, külsõ hatások
6. Gyógyászati hely(iség)ek csoport besorolásának menete
7. Energiaellátás kialakítása
7.1. Csatlakozás KIF illetve KÖF hálózatról
7.2. Kábelnyomvonalak kialakítása
7.3. Gyógyászati hely(iség)ek és a biztonsági ellátás kapcsolata
7.4. Normál és biztonsági hálózatok felépítése, megkülönböztetése
7.5. Biztonsági ellátás kialakítása akkumulátorral
7.6. Biztonsági ellátás kialakítása áramfejlesztõvel
7.7 A folyamatos energiaellátás követelményei (IT-rendszer kialakítása, szelektivitás túlterhelés, illetve zárlat esetén, elhelyezés)
7.8. Világítási áramkörök
8. Áramütés elleni védelem
8.1. TN-rendszer, áramvédõ kapcsoló
8.2. TT-rendszer
8.3. Gyógyászati IT-rendszer készülékei, kialakítása
8.4. SELV és PELV rendszer
8.5. Földelés és egyenpotenciálra hozás (páciens központ, védõvezetõ és potenciálkiegyenlítõ vezetõk)
8.6. Informatikai rendszerek megjelenése a gyógyászati helyiségekben
8.7. Mérések, jelentések készítése
9. Higiénia és a villamos rendszerek
10. Javaslat a szabványban nem szereplõ gyógyászati hely(iség)ek csoport besorolására
11. A dokumentumban alkalmazott rövidítések
12. Felhasznált irodalom

A Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése címû szakmai segédlet pdf formátumban ide kattintva tölthetõ le.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul