e-villamos online szaklap

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara Választmányának üléséről

| | |  0 | |

Az MMK Választmánya 2015. november 20-21-én tartotta ülését Mátraházán. A Választmány áttekintette a Cselekvési Program teljesítését, valamint a Cselekvési Program feladatain túl teljesített feladatokat, továbbá megtárgyalta az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) Kormányhatározatból adódó kamarai teendőket, áttekintette a továbbképzés rendszerének tapasztalatait és az igényeknek megfelelő fejlesztés lehetőségeit, valamint a Mérnök Igazolvány bevezetését és a hozzá kapcsolódó kedvezményeket.

A Cselekvési Program teljesítésének áttekintése során külön hangsúlyt kapott, hogy a kamara több fontos szabályozás kialakításában részt vett és érvényesítette a mérnökség érdekeit. Így a kamara több javaslata beépült a 2014-2020 közötti EU forrásokból megvalósuló fejlesztések eljárásrendjére vonatkozó szabályozásba, valamint a közbeszerzésrõl szóló törvénybe és végrehajtási rendeleteibe.

Jelentõs siker például, hogy a közbeszerzésben a mérnöki szolgáltatások kiválasztásánál már nem lehet kizárólag ár alapon dönteni, sõt: az ár szempontja legfeljebb 50%-ig lehet a döntés alapja. A kamara képviselõi részt vettek a 1032/2015. (I.30.) Kormányhatározat munkacsoportjaiban, a 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat elõkészítésében. Így a 1567-es kormányhatározatban több fontos törekvésünk fogalmazódik meg, mint például a beruházást végig kísérõ mérnök szerepének szabályozása, az ezt alátámasztó felelõsségbiztosítás létrehozása vagy a fõmérnöki rendszer kialakítása. Fontos munkát végzett a kamara a közlekedésmérnökök, az egyéb célú geodéziai és térképészeti tevékenységet végzõ geodéták szakmagyakorlásának újraszabályozásának elõkészítésében is, enélkül jogosultságuk 2015. év végével megszûnt volna. A kamara, mint regisztráló szervezet, 2015. szeptembere óta alapvetõ feladatokat lát el az energetikai auditorok képzésében, vizsgáztatásában és nyilvántartásba vételük elõkészítésében.

A kamara együttmûködési megállapodást kötött a Miniszterelnökséggel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatallal. Elõkészítés alatt áll a Földmûvelésügyi Minisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósággal kötendõ együttmûködési megállapodás. Mindegyik megkötött megállapodás biztosítja a kamara közremûködését a terület szabályozásának elõkészítésében, a szakmai koncepciók készítésében, szakmai állásfoglalások kialakításában, oktatás, továbbképzés terén. Az FM-el tervezett megállapodás - többek között - megalapozza a geodéták szakmai irányításában való közremûködést, az OKF megállapodása lehetõséget ad szakmai tapasztalataink érvényesítésére olyan kérdésekben, mint az OTSZ vagy a tûzvédelmi és árvízvédelemmel kapcsolatos hatósági és szervezési teendõk szabályozása.
Egységes alapelveken nyugvó, a kamara Elnöksége által jóváhagyott szabályozás rendezi a tanúsítást kiadó tagozatok továbbképzését is. Folyamatosan mûködik a kamara vizsgalaboratóriuma, amelyben számítógépen vizsgáznak a szakmagyakorlók és a leendõ energetikai auditorok.

A kamara a Korszerû Mérnökért Alapítványon keresztül gyûjtötte a mérnökök által a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ot. Elõkészítettük annak lehetõségét, hogy a kamara alapítványa is képes legyen az 1% gyûjtésére.

A tervezõ mérnökök, a mûszaki vezetõk, mûszaki felügyelõk részére rendkívül fontos változásokat irányoz elõ az 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat. A kamara közremûködött a kormányhatározat elõdje, a 1032-es munkacsoportjaiban. Ennek eredményeként az 1567-es kormányhatározat elõirányozza az Építészeti Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer (ÉMTSZR) kialakítását, amely lehetõvé teszi, hogy a mérnök végigkísérje a beruházás folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy valóban a terv valósuljon meg.

A több fontos intézkedést irányoz elõ például a felelõsségbiztosítás vagy a fõmérnöki rendszer kialakítása terén. A kormányhatározat említett és több más feladatának megvalósulása rendkívül fontos tagjaink számára. Ezért a kamara – a Magyar Építész Kamarával együtt – megállapodást készít elõ a Miniszterelnökséggel, amelynek keretében vállalja a kormányhatározatban rögzített egyes kormányzati döntések koncepcionális vagy részletes tartalmi elõkészítését. Fontos, hogy a közös területeken közös álláspontot alakítsunk ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), ami elõsegítheti a szükséges változások megvalósítását.

A tapasztalatok alapján a Választmány áttekintette a továbbképzés továbbfejlesztésének irányait. Ennek keretében sor kerül a kötelezõ jogi továbbképzés anyagainak a mérnökök igényeihez igazítására. A mérnökök több olyan témából választhatnak majd, amelyet szakmagyakorlási területükhöz, mindennapi munkájukhoz gyakorlatilag közelebb állónak tartanak. Így a jogi továbbképzés a napi munka támogatásához is jobban hozzájárulhat. A szakmai továbbképzésben nagyobb súlyt kell fektetni az ipari partnerek bevonására és az új ismeretek széleskörû terjesztésére. A Választmány a továbbképzések szervezésével kapcsolatos együttmûködés jó gyakorlatát is megismerhette, például a Dél-Dunántúl három területi kamarája, Somogy, Tolna és Baranya együttmûködés tapasztalataiból.

A Választmány ülésének második napjának kezdetén kezdõdött: a kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka átadta a Választmány tagjainak a személyre szóló Mérnök Kártyát. A Mérnök Igazolvány elkészítése a kamara minden tagja számára folyamatban van, a kártyákhoz tagjaink a megyei kamarák segítségével juthatnak majd hozzá. A Mérnök Igazolvány – a rányomtatott úgynevezett QR kód révén – lehetõvé teszi, hogy tulajdonosa a kamara közhiteles nyilvántartásában szereplõ adatokkal beazonosítható legyen. A kártya igazolásul szolgálhat kedvezmények igénybevételére is. Ezek a kedvezmények a kamara által a közeljövõben megkötendõ megállapodásokon alapulnak, és lehetõvé teszik kedvezményes pénzügyi szolgáltatások, mobiltelefon szolgáltatások, kiadói szolgáltatások és gépjármûvásárlás, amelyek megalapozásához.

Forrás: www.mmk.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul