e-villamos online szaklap

A villámvédelem cikk-cakkosan rögös útjai

| | |  0 | |

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) tavaly december 5-én jelent meg az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel, és idén március 5-én lépett hatályba. Természetesen egy új OTSZ mindig vezérelvnek számít a villámvédelem területén tevékenykedők számára. Az előírások alkalmazását megnehezítette a szakmagyakorlás körülményeit alaposan átíró 9/2015 (III. 25.) BM rendelet, amely a jogkövető módon dolgozni vágyó szakemberek számára gondot jelent, ugyanis a követelményeket befolyásoló előírások túl rövid időn belül léptek hatályba, és a gyakorlati állapottal nincsenek teljesen összhangban. Tegyünk arra kísérletet, hogy a fenti jogszabályokban leírt változások lényegét összefoglaljuk a villámvédelemmel foglalkozó villamos szakemberek számára.

A villámvédelmi szabványok kétféle csoportja és azok mérnöki gyakorlása

Régóta létezik villámvédelmi szabvány Magyarországon, és az „õsi” MSZ 274 szabvány több kiadásban, de szinte változatlan tartalommal jelent meg. A villamos tervezõk alapjogosultságuk révén készíthettek el a villámvédelmi dokumentációkat. Amikor hazánk is átvette azt az európai joggyakorlatot, amely szerint a szabványok alkalmazását nem lehet kötelezõen elõírni, a villámvédelmi szabvány szövegtartalmát a 2/2002. (I. 23.) BM rendeletbe emelték be, és így lettek betartatva az abban leírtak. Szakmailag csak kissé módosított új villámvédelmi szabványunk a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletben látott napvilágot, azonban a villámvédelmi tervezõi jogosultság terén nem következett be változás. Mindhárom, mai kifejezéssel élve, nem norma szerinti villámvédelmi szabványunk elsõsorban technikai jellegû szemlélettel rendelkezett, és az MSZ 274 köpönyegébõl bújtak ki. Ilyen szempontból nézve, alapvetõen különböztek az európai uniótól átvett- norma szerinti - MSZ EN 62305 szabványsorozat koncepciójától, amely a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet következtében, még az év október 6.-n lépett hatályba. A norma szerinti, új szemléletû szabvány kiemelten kezeli az emberi élet megvédésének fontosságát a villámcsapás káros hatásai ellen, tehát jelzõként azt mondhatjuk rá, hogy humán-villámvédelem megvalósítását kívánják ezzel elérni.

Paradigmaváltást hozott a norma szerinti rendszer hatályba léptetése 2011. év végén, mert a BM rendelet az MMK által nyilvántartott villamos szakemberek számára elõírta, hogy az alapjogosultságuk mellé egy kiegészítõ jogosultsági vizsgát is le kell tenniük, ha új létesítmény villámvédelmi tervezését, mûszaki ellenõrzését, stb. kívánják gyakorolni. Emiatt az MMK szervezésében, az Elektrotechnikai Tagozat (MMK ET) szakmai vezetésével, létrehoztunk egy villámvédelmi akkreditációs rendszert, amely szabályozta az épületvillamossági tervezõk, építési mûszaki ellenõrök, és az építésvezetõk számára, az elõírt Vn jogosultsági vizsgáztatás körülményeit. Hasonló tartalmú jogosultsági vizsga letételét kellett teljesíteniük a villámvédelmi felülvizsgálóknak is, azonban õk, mint nem mérnöki végzettségû szakemberek, nem szerepelnek az MMK nyilvántartásában.

A tanuláshoz igen hasznos elõkészítõ tanfolyamok az országban több helyen is megindultak, akkreditált tananyaggal. A Vn vizsgához tartozó kérdéssorozatot 2012. év elejére kidolgoztuk, az MMK honlapján közzétettük. A villamosmérnökök egyedül is felkészülhettek a magyar nyelvû MSZ EN 62305:2009 szabványsorozat anyagából, illetve térítés ellenében részt vehettek az elõkészítõ tanfolyamokon. Majdnem négyszáz villamos tervezõ szerzett Vn jogosultságot 2012. év eleje – 2013. év vége közötti idõben, és ezzel kialakult egy új jogosultsági rendszer.

Az új villámvédelmi szabványok és az alkalmazási elõírások kapcsolata

Tavaly január 14-tõl megszûnt a magyar nyelvre lefordított MSZ EN 62305:2009 szabványsorozat hatálya, és a villámvédelmi szakembereknek ettõl kezdve kötelezõ alkalmazniuk az angol nyelvû MSZ EN 62305:2011 szabványt. Ide tartoznak a villamos tervezõk, az építési mûszaki ellenõrök és a villámvédelmi felülvizsgálók. Vajon az utóbbiak közül mennyien olvassák és értik az angol nyelvet? Vélhetõleg kedvezõbb, de egyáltalán nem megnyugtató a helyzet a másik két szakterületen dolgozók esetében. Nagyon indokoltnak tûnik a szabvány magyarra történõ lefordítása, és az MSZT által történõ közzététele, de az MMK ET ilyen irányú erõfeszítései nem vezettek sikerre.

A norma szerinti rendszer bevezetése két csoportra osztotta a villámvédelmi szakembereket. Kisebb létszámú csoportjuk bevállalta a sok tanulással járó Vn vizsga abszolválását, nagyobbik részük viszont nem, és megelégedett a korlátozott körben végezhetõ villámvédelmi tevékenység gyakorlásával. Látszólag az utóbbi csoport járt jól az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (új OTSZ) megjelenésével, mert ebbõl kihagyták a Vn jogosultsági elõírást a villámvédelem készítéséhez, és ezzel de facto szükségtelenné vált a kiegészítõ villámvédelmi jogosultság. Azt ugyan tartalmazza a mostani OTSZ, hogy új építményt csak norma szerinti villámvédelmi rendszerrel lehet ellátni, de nem kapcsolta ehhez a norma-vizsga letétel kötelezettségét. Ily módon egy azon jogosultsági körbe került minden villámvédelmi szakember, a rendelet 2015. március 5. hatályba lépésével. Úgy tûnhetett, hogy a közel három éves múlttal rendelkezõ Vn rendszerbe fektetett munka szinte értelmét veszítette, és ez morálisan nem tett jót a tervezõtársadalom szorgalmas részének.

Ez az állapot összesen csak három hétig tartott, mert utána alapvetõ változást jelentett a szakmagyakorlás terén, az MMK által nem ismert módon elõkészített, 9/2015. (III. 25.) BM rendelet, amely rendkívül rövid határidõvel, április elejétõl már hatályba is lépett. Ebben viszont már az aktuális OTSZ elõírásával teljesen ellentétes követelmény olvasható, miután mindenfajta villámvédelmi tevékenység folytatásához szükségessé tette a Vn vizsga letételét. Mindezt visszamenõ hatállyal írták elõ, a már gyakorló szakemberekre vonatkozóan is, tehát nem csak a pályakezdõknek. Az elõírt követelményeket teljesíteni ennyire rövid idõ alatt, ab ovo senki sem tudta.

A villámvédelmi jogosultságok új követelményének teljesítése

A kétféle (norma-szerinti, illetve a korábbi) villámvédelmi jogosultság ilyen jellegû összevonása szakmailag téves, nem indokolt és az MMK nem fogadja el. Az épület hõszigetelések pályázatos munkái manapság rendszeresen igényelik az MSZ 274-s jogosultsági körbe tartozó megbízatásokat. Önhibájukon kívül ugyan, de bizony kényszerhelyzetbe kerültek a Vn jogosultsággal nem rendelkezõ villámvédelmi tervezõk és építési mûszaki ellenõrök, mert április eleje óta de jure nem folytathatják a villámvédelmi területen történõ munkavégzésüket. Létszámuk jóval több annál, mint akik már jelenleg rendelkeznek Vn jogosultsággal, vagyis nem egy marginális körrõl van szó. Az ilyen kollégák alapjogosultságai persze megmaradtak, de elveszítették addigi korlátozott jogosultságaikat. Elvileg ugyan jelentkezhetnek a 9/2015. BM rendeletben definiált Vn vizsgákra, de azok megtartására az MMK nyilván nem képes máról holnapra, miután számos technikai és szervezési kérdést kell megoldania.

A Kamara elnöksége úgy döntött, hogy az MMK egy új, - „V274” jelölésû - kiegészítõ jogosultságot fog megadni az elõbb említett épületvillamossági tervezõk, valamint mûszaki ellenõrök számára, külön kérelem benyújtása nélkül. Ezen jogcím birtokában a szakembereknek újra lehetõségük lesz a nem norma szerinti villámvédelem megtervezésére, illetve mûszaki ellenõrzésére.

A Kamara Elektrotechnikai Tagozata létrehozta, az Akkreditációs Bizottság pedig jóváhagyta a BM rendeletben nevesített Oktatási tematikát, amely alapján kell megtartani a jogosultsági vizsgákat. A 2011.-ben létrehozott, akkreditált Vn vizsgabizottság továbbra is létezik.

A norma szerinti MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványok kétféle kiadása közötti változásokat követõ Vn vizsgakérdések elkészültek. Egyeztetésüket hamarosan befejezzük, és azt követõen felkerülnek egyrészt a Mérnöki Kamara, másrészt az Elektrotechnikai Tagozat www.e-villamos.hu honlapokra. A vizsgára történõ jelentkezések kezelésének módja nem változott meg a korábbi gyakorlathoz képest. Legfontosabb jelentkezési feltétel a tervezõi, illetve mûszaki ellenõri alapjogosultság megléte, tehát csak ezek birtokában szerezhetõ meg a kiegészítõ jogosultság. Az érdeklõdõ kollégák kérésére már zajlik egy elõkészítõ tanfolyam szervezése, természetesen a most érvényes szakmai anyagból.

Villámvédelemhez köthetõ összefoglaló hivatalos információk az MMK honlapjára fognak felkerülni. Ezek is, és további részletes szakmai hírek, háttéranyagok az „e-villamos” újságban lesznek olvashatóak, melyekben tájékoztatjuk a szakembereket a témához tartozó aktuális döntésekrõl, és tennivalókról.

Dely Kornél
okleveles villamosmérnök
MMK ET villámvédelmi témafelelõs

(További információk kérhetõk a dekoterv@t-online.hu e-mail címen.)


Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul