e-villamos online szaklap

Változnak a tűzvédelmi szakterületen dolgozók képesítési követelményei

| | |  0 | |

2015 április 2-tól megváltoznak azok a képesítési követelmények, amelyek a gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatott, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén dolgozó tűzvédelmi szakemberekre vonatkoznak.

Április másodikától megváltoznak azok a képesítési követelmények, amelyek a gazdálkodó szervezeteknél foglalkoztatott, illetve a tûzvédelmi szolgáltatás területén dolgozó tûzvédelmi szakemberekre vonatkoznak. Ekkor lép ugyanis hatályba a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságoknál, az önkéntes tûzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeirõl és szakmai képzéseirõl szóló belügyminiszteri rendelet.

Az új Országos Tûzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével megszûnt a létesítmények tûzveszélyességi osztályba sorolása, ezért az új szabályozás a gazdálkodó szervezetnél elõállított, feldolgozott, tárolt robbanásveszélyes anyagok mennyiségét, illetve a tûzveszélyes anyagok tárolására szolgáló alapterületet figyelembe véve határozza meg, milyen képesítési követelményeknek kell megfeleljenek a tûzvédelemmel foglalkozó szakemberek.

Új elemként jelenik meg, hogy középszintû szakképesítéssel rendelkezõ személyt kell alkalmazni azoknál az ipari vagy mezõgazdasági tevékenységet végzõ szervezeteknél, ahol egyszerre – a családtagokkal együtt – több mint százan dolgoznak. Ugyanez vonatkozik azokra a gazdálkodókra is, amelyek olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek vagy bérelnek, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb ötszáz embert befogadni képes helyiség található, vagy az ingatlan összesített befogadóképessége ötszáz és kétezer fõ közé esik, vagy ott húsznál több, de száznál kevesebb, a menekülésben korlátozott ember elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik. A jogszabály egyik új elõírása, hogy a középfokú szakképesítéssel rendelkezõket legalább havi nyolc órában kell foglalkoztatni. A munkavégzés minimális idõtartamának meghatározásától azt várják, hogy a létesítményekben megfelelõ szintû tûzvédelmet sikerül kialakítani.

Ha a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet vagy bérel, amelynek adatai meghaladják az elõzõekben részletezett határszámokat, vagyis ott ötszáz fõsnél nagyobb helyiség található, vagy az összesített befogadóképesség meghaladja a kétezret, esetleg több mint száz, a menekülésben korlátozott ember tartózkodik az épületben, akkor már felsõszintû szakképesítéssel rendelkezõ szakembert kell foglalkoztatnia, havonta legkevesebb tizenhat órában. Amennyiben ez a szervezet fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság mûködtetésére kötelezett, akkor a heti minimum foglalkoztatási idõ negyven óra.

Továbbra is érvényes az a korábbi szabályozás, hogy a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság mûködtetésére kötelezett gazdálkodónak felsõfokú szakképesítéssel rendelkezõ szakembert kell alkalmaznia.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik a rendelet hatálybalépésekor, vagyis április másodikán nem foglalkoztattak az elõírásoknak megfelelõ szakképesítésû szakembert, száznyolcvan napjuk van arra, hogy ezt megtegyék.

A jogszabály új elõírásokat tartalmaz arra nézve is, hogy milyen tûzvédelmi szakképesítési követelményeknek kell megfelelniük a tûzvédelmi oktatást végzõknek. Ezzel a jogalkotó azt kívánja biztosítani, hogy a felkészítés megfelelõ színvonalú legyen, az azt elvégzõk pedig tûzvédelmi szempontból hasznos, és a gyakorlatban is alkalmazható tudást kapjanak. A rendelet ebben a kérdésben is különbséget tesz nagyság szerint, vagyis a munkavégzésben résztvevõ családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltetõ gazdálkodó szervezetnél, ahol középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ embert kell alkalmazni, a tûzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ szakember készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy kötelezõ közremûködését írja elõ, kizárólag felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ oktató tarthat tûzvédelmi oktatást.

Az április másodikától hatályos jogszabály immár arról is rendelkezik, hogy milyen tûzvédelmi képesítése legyen annak a szakértõnek, aki elkészíti a gazdálkodó szervezetek tûzvédelmi szabályzatát. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a szabályzatot név nélkül készítették el, ezután a gazdálkodó szervezet vezetõjének aláírásával adták ki. Az új elõírás azt a célt szolgálja, hogy megfelelõ szakmai tartalommal bíró szabályzatok legyenek, azokat elkészítõjük valóban felelõsséggel állítsa össze. Ennek megfelelõen tûzvédelmi szabályzatot csak olyan ember készíthet vagy módosíthat, aki legalább középszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik. Azon gazdálkodó szervezeteknél, ahol a jogszabály felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy alkalmazását írja elõ, ott természetesen a tûzvédelmi szabályzatot is csak felsõszintû tûzvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ szakember készítheti el vagy módosíthatja.

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat által az új létesítményeknél bevezetett Tûzvédelmi Mûszaki Megfelelõségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tûzvédelmi szakértõ vagy tûzvédelmi tervezõ jogosult.

A villamos berendezések, a villámvédelmi berendezések és az elektrosztatikus feltöltõdés elleni védelem felülvizsgálatát végzõk képesítési követelményeit az új OTSZ már nem tartalmazza, ezek az elõírások is a belügyminiszteri rendeletben szerepelnek. Villámvédelmi berendezést csak olyan építészeti-mûszaki tervezõ tervezhet, aki szerepel a Magyar Mérnöki Kamara tervezõi névjegyzékében, építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkezik, rendelkezik a kamara által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezõi vizsgával, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján a kamarától megkapta az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó „különösen gyakorlott” címet.

A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére az új szabályozás szerint szintén csak tûzvédelmi szakértõ vagy tûzvédelmi tervezõ jogosult, azonban a jogszabály ezen elõírása csak 2017. szeptember elsejétõl lép hatályba, elég idõt adva ezzel a szakembereknek a felkészülésre.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul