e-villamos online szaklap

Fényszennyezés

| | |  0 | |

Cikkünkben közöljük a módosított OTÉK fényszennyezésre vonatkozó paragrafusait. Az elektromos tervezők részére igencsak jelentős változásokat eredményez a rendelet, amely augusztus 7-én lépett életbe.

A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

...

3. § (1) Az OTÉK 53. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
 Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerû használók egészségét ne veszélyeztesse ...
j) fényszennyezés.

...

4. § (1) Az OTÉK 54. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
"Biztonságos használat és akadálymentesség"
(2) Az OTÉK 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
...
(2) Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetõberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerû és biztonságos használatát ne akadályozza,
b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
d) fényszennyezést ne okozzon.

Végül itt a fényszennyezés definíciója is:

1. melléklet a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelethez 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 38. Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelõ idõszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élõvilágra gyakorolt negatív hatásokat is.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul