e-villamos online szaklap

Közlemény az új OTSZ villámvédelmi vonatkozásaival kapcsolatban

| | |  2 | |

Szeptember 6-án a Magyar Közlönyben megjelent az új OTSZ, a 28/2011. (IX. 6.) BM Rendelet. A hosszas vajúdás (majd 3 év) után megszületett OTSZ a hatálybalépésig rendkívül rövid átmeneti időt hagyott: előírásai október 6-ától kötelezőek.

Az új OTSZ az érvényes, az európai szabvánnyal azonos villámvédelmi szabványra támaszkodik, (pillanatnyilag az MSZ EN 62305 2006-os elsõ, illetve 2011-es második (angol nyelvû) kiadása), illetve azon túlmenõen is tartalmaz a Rendelettel kapcsolatos elõírásokat. A korábbi OTSZ villámvédelmi elõírásai a régi magyar szabványon alapultak.

A jogszabály – tekintettel az érvényes szabvány módszereinek szokatlan voltára,  bonyolultságára és  terjedelmére - a tervezõkre, mûszaki ellenõrökre és  felelõs mûszaki vezetõkre vonatkozóan feltételeket   fogalmaz meg a 225. §-ban: 
A norma (új szabvány ill OTSZ-ben foglaltak) szerinti villámvédelmi berendezésekkel kapcsolatos tevékenységet az végezheti, aki

„az érvényes vonatkozó mûszaki követelményen alapuló, a Magyar  Elektrotechnikai  Egyesülettel   és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette”.

A felülvizsgálókra vonatkozó követelmény a  226 § szerint „(3) Az e jogszabály szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi
munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem idõszakos felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik, és a vonatkozó mûszaki követelményen anyagából az MEE-vel és az OKF-fel egyeztetett, MMK ELT-nél akkreditált villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült és eredményes vizsgát tett.

A tanfolyam, illetve a vizsga akkreditálásának feladatát, illetve kötelezettségét a Rendelet az MMK
Elektrotechnikai Tagozatának adja azzal, hogy ezt egyeztetnie kell az OKF-fel és a MEE-vel.

Az Elekrotechnikai Tagozat ezt a feladatot a következõ három alapvetõ szempont figyelembe vételével kívánja elvégezni:

1./ Meg kell felelni a jogszabály által elõírtaknak.

2./ A lehetõ legnagyobb mértékben szem elõtt kell tartani a kamarai tagok érdekeit, teherbíró képességét, jól használható gyakorlati segítséget adva a tevékenység végzéséhez.

3./ A vizsga és  tanfolyami rendszer, annak akkreditációja  úgy legyen kialakítva, hogy a kívánatos szakmai színvonalnak eleget tegyen,  és lehetõséget biztosítson  minden, a követelményeknek eleget tevõ elõadónak és tanfolyamszervezõnek

A Elektrotechnikai Tagozatban az akkreditációs rendszer kidolgozása jelenleg  folyamatban van. Az akkreditációs eljárások megindításához  nélkülözhetetlen, egyeztetett  akkreditációs követelményrendszer és ügyrend kimunkálásához a jogszabály változásoknál rendszeresen alkalmazott  90 napos  türelmi idõ  elegendõ idõkeretet adott volna. Jelenleg sem a rendeletben elõírt akkreditációval rendelkezõ tanfolyam, sem vizsgalehetõség nem áll rendelkezésre.
A Magyar Mérnöki Kamara elnökségi határozattal fogja a kérdést rendezni, az akkreditált tanfolyamok és a vizsgáztatás beindításáig a kérelmezõ tervezõk részére a vizsgakötelezettség teljesítésének 2012. április 30-ig történõ elõírása mellett a tervezési tevékenységet lehetõvé teszi. A korábban szervezett, az MSZ-EN 62305 szabványra vonatkozó tanfolyamok vizsgáinak és a folyamatban levõ tanfolyamok elismerésével kapcsolatban késõbb adunk tájékoztatást.
 
Az akkreditációs eljárás megindulásáról Az MMK és a MEE honlapján, a Mérnök Újságban, az MMK és a Tagozat hírlevelén adunk  majd tájékoztatást.

A villámvédelem területén mûködõ kollégák munkáját segítendõ a tagozat további lépéseket kíván tenni   a  megfelelõ mennyiségû képzési  lehetõség biztosítása érdekében. Ennek érdekében elõképzést kívánunk indítani a leendõ oktatók részére és pályázatot kívánunk kiírni a felnõttoktatási intézmények részére a villámvédelmi tanfolyamok megrendezésére -  központilag meghatározott tartalommal és vizsgaanyaggal.

Az Elektrotechnikai Tagozat  a továbbiakban a tanfolyami vizsgák elõtt konzultációs lehetõségeket is kíván biztosítani a vizsgázók részére.

A jogszabály villámvédelmi követelményeinek  értelmezése  kapcsán a tudomásunkra jutott  számos félreértelmezés okán a következõkre hívjuk fel a  figyelmet:

1. A OTSZ  219§-a tartalmazza, hogy milyen esetben KELL a norma szerinti (azaz  az  MSZ EN 62305 szerinti ) villámvédelmet létesíteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a villámhárító berendezés felújítása (az esetek túlnyomó többségében) még  a korábbi elõírások alapján,  a vizsga letétele nélkül végezhetõk. 

2. Az engedélyezési tervben a villámvédelemrõl szóló részben NEM szükséges (mert nem lehetséges) a villámvédelem fokozatát feltüntetni . Helyette azt kell szerepeltetni, hogy a villámvédelmi rendszer létesítésérõl a kiviteli tervben intézkednek a hatályos jogszabályoknak megfelelõ mértékben és módon. E nyilatkozat megtételéhez nem szükséges a kiegészítõ vizsga. Azoknak a tervezõ kollégáknak akik nem kívánnak  (új objektumra) villámvédelmi rendszert tervezni – NEM szükséges a vizsgát letenni.

3. Azok a felülvizsgálók, akik nem kívánnak  új létesítmények villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatával foglalkozni, szintén nem szükséges a tanfolyam elvégzése és  a vizsga letétele. A régebben létesített ill. a  2011 okt. 6-át megelõzõen elfogadott  engedélyezési tervek alapján készült, a 9/2008 szerinti  villámvédelmi berendezések felülvizsgálatához NEM szükséges  a vizsga letétele.

4. A Rendelet hatályba lépése (2011.10.06.) elõtt kiadott építési engedélyek alapján készítendõ kiviteli tervekben a villámvédelmi berendezés terveinek az engedélyben megjelölt, akkor érvényes jogszabálynak kell megfelelnie, ez számos folyamatban lévõ kiviteli tervezésre érvényes.

Budapest, 2011. szeptember 30.

Kun Gábor
Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozat
elnök

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2011. okt. 9.

Amikor a nyúl viszi a puskát, de mindenki úgy tesz, mint ha vadász vinné.... Bevallom érdeklődéssel olvastam az "új" OTSZ-t,mely rögtön sutba dobta az éppen, hogy megismert "régit" . Érdeklődésem megrökönyödésre váltott, mely a Mérnökkamara, a Szabályzat egyes, a szakmagyakorlókat alapjaiban érintő rendelkezéseire történő reagálását olvasva csak erősödött, mondhatnám: kiverte a biztosítékot. Számomra a kérdés teljesen nyilvánvaló: vagy senki nem érti (nem tételezem fel), vagy a szolgalelküségnek nincs határa? Miről is van szó? Egy miniszteri (BM) rendelet a szakmagyakorlók bizonyos körére a szakmagykorlás folytatásának feltételéül (jelenleg nem létező) tanfolyamost és erdményes záróvizsga letételét írja elő,de a jogszabály, így e rendelkezése is, 2011. október 6.-tól hatályos. Most lépjük vissza egy kicsit időben 2006.-ig. Egyrészt kiadásra került egy jogszabály, nevezetesen a 104/2006. (IV.28.) Korm rendelet, mely 1. sz melléklete 3. pontja "Építmények villamsmérnöki tervezés szakterület (betüjele: V)" részletesen szabályozza az e jogosultsággal végezhető tevékenységeket, benne a villámvédelmet is, másrészt megszünt a jogosultságos "örökös" jellege, a továbbiakban ez feltételekhez kötött, melyek gerince a folyamatos (tovább)képzés, tanulás, mindezeket ugyancsak kormányrendelet szintű jogszabály, nevezetesen a 103/2006. (IV.28.) Korm. rend. szabályozza. Kérdéseim: Mióta ír felül egy alacsonyabb szintű (miniszteri) jogszabályi rendelkezés egy magasabb (korm. rendelet) szintű jogszabályi rendelkezést? A jogszabály előkészítése során történt-e egyeztetés a BM és a Mérnökkamara között, ha igen a Mérnökkamara álláspontja, véleményezése mit tartalmazott? A Mérnökkamara miért a közreadott módon, (nézetem szerint szolgalelkűként) reagált a jogszabályi hiearchiát figyelmen kívül hagyó jogszabályi rendelkezésekre? (Csak félve gondolok a kisebbik rosszra: ebben csak egy (tanfolyam, vizsgáztatás) anyagi lehetőséget láttak...) Ha ne adj Isten, mégis maradna ez a eszement rendelkezés, és Mérnökkamara hozzáállása, miként fogják kezelni és nyilvántartani a vizsgázott és nem vizsgázott szakmagyakorlókat az amúgy is áttekinthetetlen jogosultsági kód-dzsungelben? Úgy vélem, hogy tagként, szakmagyakorlóként elvárhatom, hogy ne csak írjanak és beszéljenek az érdekvédelemről, hanem ezt a gyakorlatban, az életben is reprezentálják.


| 2011. okt. 7.

A Fejér Megyei Mérnöki Kamara támogatja az Elektrotechnikai Szakcsoportját a helyi tanfolyam megrendezésében.Javasolom ezt a többi megyéknek is!

Facebook-hozzászólásmodul