e-villamos online szaklap

Közvilágítás, látás a közúton

| | |  0 | |

A dolgozatban a telepített közvilágításnak a közút használója számára nyújtandó látást segítő szerepével foglalkozunk. Ezen belül is elsősorban a gépjárművezető és érintőlegesen a gyalogos látási igényének kielégítésével, az ezzel kapcsolatban újabban felmerülő kérdésekkel és téveszmékkel.

1. Bevezetés

Definíció szerint a közvilágítás a közterületeknek a közlekedés, a köz- és vagyonbiztonság érdekében létesített összefüggõ, rendszeres, meghatározott üzemvitelû helyhez kötött világítása. Itt két dologra hívnánk fel a figyelmet: közterület világítása és meghatározott üzemvitelû. A közvilágítással kapcsolatos elõírásokra vonatkozó 1985-ös Ipari Miniszteri rendeletet pótlás nélkül szüntették meg. A jelenleg hatályos szabvány[1] pedig csak útvilágításra vonatkozik. A közvilágítás és az útvilágítás között látási feladatban jelentõs különbség van, tekintettel arra, hogy a közterület a gyûjtõfogalom. A meghatározott üzemvitel pedig azért lényeges, mert amikor a közvilágítást bekapcsolják, akkor szemünk már nem világosra adaptált, és a belsõterekkel ellentétben nem is törekszik (nem is törekedhet) a szabvány a fotopos látás körülményeinek biztosítására, tehát a közvilágításban nem a megszokott V(λ) szerint érzékelünk. A kérdés milyen problémát vet ez fel?

2.      Látással kapcsolatos ismeretek frissítése

Emlékeztetõül: szemünk a különbözõ hullámhosszúságú sugárzásokra különbözõképpen reagál.

1. ábra Az emberi szem spektrális érzékenységi görbéi

Az ábrában a V(λ) görbét már 1924-ben közzé tették; a V’(λ) görbét is már több mint 50 éve ismerjük. A két tartomány közötti mezopos tartományról még ma sem tudunk eleget. A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) a közelmúltban tette közzé a mezopos fénysûrûség számításával kapcsolatos ajánlását. A mezopos tartományt ez az irodalom 5 cd/m2-tõl 0,005 cd/m2-ig definiálta. Jelen tudásunk szerint ebben a tartományban a szemnek mind a pálcika, mind a csap érzékelõi mûködnek. Minél inkább a kisebb értékek felé haladunk, annál inkább a pálcikák vesznek részt az érzékelésben. Meg kell jegyezni azonban, hogy mivel a sárga folton nincsenek pálcikák, centrális (foveális) látás esetén szkotopos körülmények között is a csapok fognak dolgozni. Perifériális látás esetén pedig fotopos körülmények között is mûködnek a pálcikák is.

Ha most a közúton közlekedõk látási feladatait elemezzük és itt és most elsõsorban a gépkocsi vezetõjének látási feladatát, akkor megállapítható, hogy a gépkocsivezetõnek elsõsorban a közvetlenül elõtte fekvõ területeken kell akadályokat felismernie. Ebben az esetben, mint láttuk a foveális látás esetében a fénysûrûség szinttõl függetlenül a látást a fotopos fénysûrûség kontraszt szabja meg, ezért a szabványoknak megfelelõen erre kell a közvilágítást tervezni. A másik nem kevésbé fontos feladat az útszélén felbukkanó mozgó akadály (pl. az úttestre lépni kívánó ember), ill. az ott elhelyezett jelzések felismerése. Ebben az esetében – van jelentõsége a mezopos látásra vonatkozó új számításoknak.

 

3.      Mezopos fotometria

Tekintettel arra, hogy mezopos látás esetén mind a csapok, mind a pálcikák mûködnek a tartomány vizsgálata nem történhet hagyományos villogásos fotometriával, mivel a kétféle receptor mûködési sebessége eltérõ, és így nem lehetne megfelelõ villogásos frekvenciát találni. A mezopos tartomány vizsgálatára pl. a reakcióidõ mérés szolgáltathat eredményt. Feltételezzük, hogy a mezopos tartományban a szemünk az akadály felismerési ideje szempontjából

 

  aV(λ) + bV’ (λ)                                  1

szerint fog mûködni.

 

A jó látás feltétele a megfelelõ kontraszt, a kontraszt felismeréshez azonban a szín csatornák is hozzájárulnak[2]. azaz nem az 1) szerint alakul a világosság érzékelés. Ezzel kapcsolatos vizsgálatokat végzett Várady Géza a Veszprémi Egyetemen. A vizsgálat lényege, hogy meghatározott fénysûrûségû fehér háttér elõtt különbözõ monokromatikus fénnyel megvilágított világosabb alakzat tûnt fel, amelynek megjelenését kellett jelezni. Tehát a kontraszt küszöböt vizsgálta.

2. ábra Kontraszt érzékenység vizsgálata mezopos körülmények között

Eredménye azt mutatja, hogy a mezopos tartomány nem jellemezhetõ a 1) szerinti két görbe egyszerû additivitásával.

 

Régóta ismert, hogy színes felületek esetén a Waren – Covan[3]modell használható:

 

    L××=log(L)+C   és       2

ismert továbbá, hogy az azonos fénysûrûségû felületek közül a kékesebb fehér világosabbnak látszik. Ennek magyarázata bonyolult, de a 3. képlet mutatja, hogy az észleletben a színcsatornák is részt vesznek. A fénysûrûség észlelésben részt nem vevõ receptorok kékben érzékenyebbek.

3. ábra Az emberi szemben lévõ fényérzékeny sejtek relatív spektrális érzékenysége

A világosban látásért a 3 féle csap felelõs, amelyek sorra a hosszúhullámhosszú (long) L, a közepes hullámhosszúságú (middle) M; illetve a rövid hullámhosszúságú (short) S, ezek a látható színképtartományban érzékenyek. Ld.: 3. ábra. Az 1,8 M+ L adja a fotopos látás ismert spektrális eloszlását és az L-M; (L+M)-S a színességi információt.  Mindezek együtt sem írták le egészen pontosan a világosság észleletet. Bermann[4] elõször különleges pálcika kölcsönhatásról beszélt, majd õ kezdte a fotopos/szkotopos fénysûrûség viszonnyal történõ számítást. A világosság észleléssel kapcsolatban újabban terjed az a nézet, hogy a fényérzékeny ganglion sejtek szabályozzák a pupilla átmérõt és ennek van hatása a világosság észlelésre.

 

A mezopos fotometria tehát meglehetõsen bonyolult. A modellt egyszerûsíteni kellett.

 

A 2010-ben megjelent CIE technikai jelentés[5] (1) egyenlet alapján a mezopos láthatósági függvényt a Vmes(λ)voltaképpen egy görbe sereggel írja le, amelynek paramétere a S/P  a szkotopos és fotopos spektrális teljesítmény eloszlás hányadosa. Ez egy közelítés, de a kísérletek azt mutatják, hogy jobb mintha csak a V(λ)-val számolunk.

 

 

 

  

4

ahol Xλ(λ) a szemet érõ átlagos adaptációs sugárzás.

 

Az S/P hányados a fényforrás jellemzõje, amit vagy megad a gyártó, vagy ami fénysûrûség (esetleg megvilágítás) méréssel meghatározható, ha van szkotopos mérõfejünk. Az S/P érték és fotopos fénysûrûség ismeretében Vmes(λ) iterációval határozható meg a következõképpen:

 

     5

 

; a=0,767; b= 0,3334    6

          7

és                                     

 

Az iterációt m0= 0,5-el célszerû kezdeni.

 

A hivatkozott CIE ajánlás különbözõ S/P értékekhez megadja az m paraméter értékét, ezzel könnyítve meg a mezopos görbe kiválasztását, továbbá megadja bizonyos S/P viszony és fényforrás típus esetére, hogy a megadott fotopos háttér fénysûrûség esetén milyen irányú és arányú eltérés várható a fotopos fénysûrûségtõl.

A következõkben ennek a táblázatnak egy kis részét mutatjuk be (ami a nálunk leggyakoribb közvilágítási fényforrásokra vonatkozik):

 

 

 

 

 

Fototposfénysûrûség cd/m2

 

 S/P

 0,01

0,03

0,1

0,3

0,5

1

1,5

2

3

5

HPS~

0,65

 -31%

 -20%

-13%

-8%

-6%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

 

0,85

 -12%

 -8%

-5%

-3%

-3%

-2%

-1%

-1%

0%

0%

 

1,05

 4%

 3%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

MH meleg~

1,25

18%

13%

8%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

0%

 

1,45

32%

22%

15%

9%

7%

5%

3%

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul