e-villamos online szaklap

Miniszteri nem az MMK elnökségi határozatra

| | |  5 | |

Talán emlékeznek még olvasóink a 25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozatra, amely plusz húszezer forintos költséget rótt a kamarai tagokra. Ezt kifogásolta meg Zöhls András kollégánk, majd Szőllőssy főtitkár úr negatív tartalmú válasza után Pintér Sándor miniszterhez fellebbezett. A történet vége: a miniszter neki adott igazat.

Dr. Pintér Sándor
Miniszter
Belügyminisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott Zöhls András épületgépész mérnök kérem, hogy mint a Magyar Mérnöki Kamara törvényességi felügyeletét ellátó miniszter, a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 38. § (2), illetve a 212/2010. (VII. 1.) kormányrendelet 39. § (3) meghatározta jogkörében eljárva, vizsgálja meg az MMK Elnökség 25/2010. (IX. 15.) határozatát.

25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozat
A településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján kiadott jogosultságok lejárati határidejét a rendelet a továbbképzési kötelezettség meghatározott idõközönkénti teljesítéséhez és annak igazolásához köti. A rendelet 14.§ (2) bekezdése szerint ”a névjegyzéket vezetõ területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl, az igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki”. A rendelet ezen imperatív, eltérést nem engedõ megfogalmazásából következik, hogy a névjegyzéket vezetõ területi kamara köteles hatósági bizonyítványt kiállítani a továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl akkor is, ha azt az ügyfél nem kéri. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (3) ba) pontja szerint ”húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmezõ személy”.
http://mmk.hu/?page_id=1673
http://www.e-gepesz.hu/?action=show&id=5142

A kamarai törvény 1. § (1) szerint:
”Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvényben meghatározott építészeti-mûszaki tervezési, tervellenõri, településtervezési, valamint építésügyi mûszaki szakértõi és településrendezési szakértõi, továbbá – ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik – más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggõ tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) csak az folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik. ”
A törvényben részletezett tervezõi és szakértõi jogosultságok meglétét a kamara igazolja. A kiadott engedélyeket ötévente meg kell hosszabbítani, aminek alapvetõ feltétele a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet által meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítése és annak igazolása. Ezeket az igazolásokat a továbbképzésen részt vevõk kapják az elõadások szervezõitõl, õk gyûjtik, és a jogosultság meghosszabbításakor õk mutatják be a kamaránál.
103/2006. (IV. 28.) kormányrendelet 8. § (1) ”A tanfolyamszervezõ igazolást állít ki a tanfolyam résztvevõje számára… A szakmagyakorló ezen igazolást köteles megõrizni, és a névjegyzéket vezetõ szerv kérésére bemutatni.”
Mivel az igazolások bemutatása nélkül a kérelmezõ nem kaphatja meg a jogosultságot, így ez utóbbi megléte már önmagában tanúsítja az elõírt továbbképzés teljesítését, annak újbóli megerõsítésére egy bizonyítvány kiadásával csak egészen kivételes esetben lehet szükség.
A hatósági bizonyítvány kiadásának általános szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény fogalmazza meg:
”83. § (1) Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.”
A speciális, ránk vonatkozó szabályozások erre támaszkodva, ezt kiegészítve, alacsonyabb szinten, mint kormányrendeletek jelentek meg:
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl szóló 192/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet:
”10. § (2) A területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”
A településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet:
”14. § (2) A névjegyzéket vezetõ területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.”
A jogalkotó mindhárom esetben teljesen egyértelmûen fogalmaz, a bizonyítvány kiadásának egyértelmûen feltétele az ügyfél ilyen irányú kérelme. Véleményem szerint ezzel teljesen ellentétes az elnökségi határozat állítása, miszerint: ”a névjegyzéket vezetõ területi kamara köteles hatósági bizonyítványt kiállítani a továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl akkor is, ha azt az ügyfél nem kéri”. Az MMK határozat indoklásában szereplõ, imperatív jelzõvel illetett, a közjogban általános megközelítés arra vonatkozik, hogy kérelemre a kamara nem tagadhatja meg a bizonyítvány kiadását, ha az igénylõ a továbbképzésen való részvételt igazolja, és az eljárási díjat befizeti.
Esetünkben a jogosultságát meghosszabbítani akaró ügyfél az esetek többségében nem kéri, eddig sem kérte ezt a bizonyítványt, mivel azt legfeljebb a bizonyítvány kiadójának tudná visszaadni, harmadik fél nem kéri tõle. Egy hatósági jogkörben eljáró szervezet nem kér olyan okiratot, amit õ saját maga állít, állíthat ki. Ezt a bizonyítványt csak az igényli, akinek a továbbképzésen való részvételt valahol máshol, más ügyben is igazolni kell.
Mit kérünk általában a kamarától? Véleményem szerint, legfeljebb az eljárási díjak összegét rögzítõ, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló LXXVIII törvény 58.§ (3) da) pontja szerint, a jogosultságunk igazolását. Ehhez kellenek, a 103/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet 8.§ alapján, a tanfolyamszervezõktõl kapott papírok. Ennek az eljárásnak a jogszabály szerinti ára viszont csak ötezer forint. Mivel itt a kamara feladata mindössze az általa vezetett elektronikus adatbázisban a lejárati dátum javítása, és errõl értesítés küldése, a törvényben meghatározott díj mértéke úgy gondolom, számukra nézve méltányos.

Az ehhez hasonló észrevételek hatására az MMK elnökség ismét napirendre tûzte a kérdést, de 26/2010. (X. 20.) határozatában, igaz ezúttal csak szótöbbséggel, fenntartotta korábbi döntését, ezzel éves szinten mintegy 50 millió forint, szerintem teljesen indokolatlan, fölösleges többletkiadást okozva a tagságnak.

Fentiek alapján kérem Miniszter Urat, vizsgálja felül a 25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozatot, és járjon el annak visszavonása, illetve megsemmisítése ügyében.

2011. január 11.
Tisztelettel:

Zöhls András

Pintér Sándor válasza:

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2011. ápr. 22.

Kedves Kolléga! Elképedve olvastam a mellékelt anyagot. Nem csodálom, hogy a főtitkár nem merte közzé tenni, mondjuk a kamara honlapján. Szinte szó szerint ugyanazokat az ”érveket” írták le, mint az első alkalommal, és ami miatt dorgálást kaptak a minisztériumtól. Mindenáron ragaszkodnak hozzá, hogy nekünk tőlük egy hatósági bizonyítványt kell kérnünk, amit persze csak nekik maguknak tudunk visszaadni, aminek így semmi értelem, viszont szépen hoz a konyhára. Köszönöm az információt, azt hiszem megint ráfordulok a minisztériumra, ahonnan persze megint megfeddik őket, aztán harmadszor is kiadják ugyanazt a rendeletet, kicsit átcsoportosítva a szavakat. Teljesen reménytelennek látom a helyzetet. Üdvözlettel: Zöhls András


| 2011. ápr. 21.

2-melléklet A kamara főtitkárának levele a minisztérium felé (az előző hozzászólás melléklete): II.) Megállapítások: A fentebb idézett jogszabályi rendelkezések alapján a következő megállapítások tehetők: A szakmagyakorlási tevékenységet mindhárom „jogosultsági” kormányrendelet szerint kérelem alapján a területi kamara engedélyezi. Az engedély megadásának feltételei minden esetben: meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat, jogosultsági vizsga. Az engedéllyel rendelkezők 5 évenként továbbképzés teljesítés igazolására kötelezettek. A területi kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el a mérnöki tevékenység engedélyezése, valamint szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása során. A területi szakmai kamara a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az igazolásokkal mellékelt kérelemre mindhárom idézett kormányrendelet szerint hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelem benyújtásakor húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy. III.) Következtetések: A fentebb leírt megállapítások alapján a következő következtetések tehetők: A területi kamara a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályaira figyelemmel köteles lefolytatni. A jogosultság megállapítása iránti eljárás minden esetben csak kérelemre indulhat meg. A kérelemre megindult eljárásokban a kamara, mint közigazgatási jogkört gyakorló határozatot hoz, aminek eltérő a jellege attól függően, hogy az adott jogosultságot először igénylik (a döntés formája határozattal való engedélykiadás), vagy a már meglévő jogosultság „meghosszabbítására” irányul a kérelem (a döntés formája hatósági bizonyítvány kiadás). A jogosultsági kérelem minden esetben nem az eljárás egyes részeire, hanem csak annak egészére irányulhat. Így kizárt, hogy a területi kamara lefolytatja az eljárását, de az ügyben nem hoz határozatot. A névjegyzéket vezető területi kamara a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelem a jogosultság meghosszabbításának feltételéül szabott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására vonatkozik, ami alapján a kamara hatósági bizonyítványt állít ki, aminek 20 000.- Ft az igazgatási szolgáltatási díja. Mindezek alapján a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása kérelem alapján induló, a területi kamara kompetenciájába tartozó, közigazgatási hatósági eljárás keretében történik. Budapest, 2011. február 28. dr. Kiss Péter


| 2011. ápr. 21.

1-melléklet A kamara főtitkárának levele a minisztérium felé (az előző hozzászólás melléklete): A hatósági bizonyítvány kötelező kiadásának jogi vizsgálata a továbbképzési kötelezettség igazolása során lefolytatott eljárásban I.) Jogszabályi alapok: 1.a.) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint: „2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakmagyakorlási tevékenység szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara folytatja le.” A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga. „14. § (1) A területi szakmai kamara az engedélyét visszavonja és ezzel egyidejűleg törli a névjegyzékből azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja. (2) A névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.” 1.b.) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint: „2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését a területi kamara - az építész kamarai tag vagy azon személy esetében, akiről a területi építész kamara külön jogszabály szerinti névjegyzék vezetésére jogosult - folytatja le.” A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga. „8. § (1) A névjegyzéket, vezető területi kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja. (2) A területi kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az ott meghatározott igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.” 1.c.) Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint: „2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakmagyakorlási tevékenység szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara folytatja le.” A rendelet szerint szabályozott szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele a rendelet szerint meghatározott szakirányú végzettség, végzettségek szerint meghatározott szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga. „10. § (1) A területi szakmai kamara a névjegyzékből törli azt a személyt, aki továbbképzési kötelezettségét a külön jogszabályban előírt időközönként nem igazolja. (2) A területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítéséről kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.” 2.) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint: „1. § 3. pontja Továbbképzési időszak: öt év, a 9. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerinti kivétellel.” 3.) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény szerint: „42. § (1) bekezdés a) A területi, illetve országos kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a következő ügyekben (a továbbiakban együtt: közigazgatási ügy): a) mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása, valamint a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása.” 4.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint: „58. § (3) A kérelem benyújtásakor b) húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára ba) a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy.” Folytatás a 2-mellékletben!


| 2011. ápr. 21.

Tisztelt e-villamos Szerkesztőség! Néhány napja újítottam meg tervezői jogosultságaimat, melyhez be kellett szereznem jogosultsági fajtánként a területi kamarától a hatósági bizonyítványokat 20.000,- Ft/db egységáron. A kérelem beadásakor a területi kamara titkára felé jeleztem és megküldtem az e-villamos szaklap 2011. február 14-ei keltezésű cikkét, mely az olvasókat arról értesíti, hogy a belügyminiszter az eljárásra NEM-et mondott és intézkedést kért a kamarai határozat megváltoztatására. A területi kamara az országos kamara főtitkárához, Szöllőssy Gáborhoz fordult a teendőket illetően, ahonnan válaszlevelet kapott azzal a bevezető megjegyzéssel, hogy annak tartalmát a minisztériummal egyeztették. A kamara 2011.február 28-ai keltű joganyagi magyarázó levelét, melyet a minisztérium felé küldött - tekintettel a levél hosszúságára - e-mail-ben küldöm meg. A levél tartalma alapján meg kellett fizetnem a hatósági bizonyítványok árát. Ezzel kapcsolatosan a szerkesztőség felé a következő kérdéseim vannak: 1. A főtitkári válaszlevelet megkapták-e? 2. A főtitkári válaszlevél miniszteri reakciójáról értesültek-e? Amennyiben nem, úgy szíveskedjenek ebben az ügyben sürgősen lépni. Amennyiben igen, akkor pedig sürgősen közzé kell tenni a választ arról, hogy mi is az igazság ebben z ügyben. Mivel az e-villamos szerkesztőség és az e-gépész szerkesztőség kapcsolatban áll egymással, javasolom, hogy mindezek jelenjenek meg abban is. Üdvözlettel: Sasvári József okl. villamosmérnök KEM Mérnöki Kamara


| 2011. febr. 16.

A múlt szerdai kibővített elnökségi ülésen foglalkoztak a kérdéssel, határozatot is hoztak, ezt azonban még nem tették közzé, ezért még nem ismerjük az eredményt. Szóval nyugtával dicsérném a napot. Talán Kovács alelnök úrtól kellene felvilágosítást kérni.

Facebook-hozzászólásmodul